تقدير نماينده ولي فقيه استان از مديرعامل آبفاي گيالن در نمازجمعه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تنديسطالييسومينهمايشمسووليتهاياجتماعيصنعتنفتكشور به پااليشگاه آبادان اعطا شد. مديرعامل شركت پااليش نفت آبادان با اعالم اين خبرافزود:درگزارشيكهبهاينهمايشارسالشد،ضمنمعرفيشركت،آرمان، سياستها و ارزشهاي آن، برخي از مهمترين اقداماتي كه در چند سال گذشته در راستاي پايداري صورت گرفته، ارائه شده است.اسفنديار دائمالذكر ادامه داد: در اين گزارش همچنين سياستهاي مسووليت اجتماعي و مدل اجرايي آن، منشورمسووليتهاياجتماعيشركت،مديريتذينفعان،حاكميتسازماني، فعاليتهايكاريكاركنان،محيطزيست،حقوقشهروندي،مشاركتاجتماعي، مشتريان، بازار و كسبوكار درج شده است. وي نتايج عملكردي در ارتباط با مسووليتاجتماعيشركتوچكليستساالنهمسووليتاجتماعيپااليشگاه آبادان را از ديگر موارد تدوينشده در اين گزارش برشمرد.دائمالذكر با بيان اينكه پااليشگاهآبادانتالشدراستقرارپايداريدرمجموعهفعاليتهايخوددارد،اظهار داشت: اين پااليشگاه با توجه به آرمان و سياستهاي شركت خواهان آن است كه در زمينه مسووليت اجتماعي پااليشگاه آبادان نقش خود را به عنوان شركت پيشروايفاكند.مديرعاملشركتپااليشنفتآبادانباتاكيدبراينكهسازمانها و شركتها تاثير عمدهاي بر سيستم اجتماعي دارند، گفت: اين فعاليتها بايد بهگونهايباشدكهاثراتمثبتحاصلازآنرابهحداكثرواثراتمنفيرابهحداقل كاهش داده و به عنوان تاثيرگذارترين عضو جامعه، نگران نيازها و خواستههاي درازمدتجامعهباشندودرجهترفعمعضالتآنهابكوشند.

در سالروز اولين اقامه نماز جمعه پس از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران به فرمان امام خميني )ره( از مديران برتر دستگاههاي اجرايي در زمينه اقامه نماز جماعت در ادارات تقدير شد. بنا بر اين گزارش همزمان با سالروز اولين اقامه نماز جمعه پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، كه با حضور پرشور مردم در مصلي گيالن اقامه شد از سيدمحسن حسيني، رييس هيات مديره و مديرعامل آبفاي گيالن و چهار نفر از مديران دستگاههاي اجرايي كه در زمينه اقامه نمازجماعت در ادارات مربوطه تالش موثر داشتهاند تقدير شد.

در اين لوح آمده اس//ت: همدلي و همكاري جنابعالي در مهمترين جبهه فرهنگي كش//ور با هدف اعتال و ارتقاي معارف ديني و تجلي عبوديت الهي قابل تحسين و تقدير است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.