برگزاري همايش مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي در فومن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نوساناتآبآشاميدنيبيشاز07 مشتركروستايحمزهباجمعيتيبالغبر 400 نفربرطرفشد.محدرازقيگفت:بهمنظورتامينپايدارآبشربروستاي حمزه بخش مركزي، يك دستگاه پمپ شناور81 كيلووات نصب و راهاندازي شد.مديرامورآبفايروستاييشهرستانشوشافزود:نوساناتآببهدليلنيمسوز شدن پمپ بهوجود آمد كه با تعويض آن مشكل تامين آبشرب اهالي شريف روستاي حمزه بهلحاظ كمي برطرف شد. گفتني است عمليات تعويض پمپ توسط كاركنان امور آبفاي روستايي شهرستان شوش و با اعتباري افزون بر052 ميليونريالانجامشد.

همايش مصرف بهينه گاز طبيعي )طرح سفيران انرژي( با حضور فرماندار فومن، مسووالن ادارات و جمعي از كارشناسان شركت گاز در محل سالن ارشاد اسالمي فومن برگزار شد. در ابتداي اين همايش يوسف مدد، رييس اداره گاز فومن ضمن عرض خوشامد به حاضران گزارش//ي از عملكرد اين اداره را بيان كرد. در ادامه اس//ماعيلپور، فرماندار محترم شهرستان فومن ضمن حمايت از اجراي اين طرح از تمامي ادارات شهرس//تان خواست كه طرح يادشده را در ادارات خود اجرا كنند. سپس شكورنيا، رييس ايمني، بهداشت، محيطزيست و پدافند غيرعامل شركت گاز گيالن توضيحاتي درخصوص مصرف گاز در جهان و ايران ارائه نمود.

وي در ادامه درخصوص طرح سفيران انرژي گفت: اين طرح در سطح وزارت نفت و ساير وزارتخانهها مورد تحقيق و تاييد قرار گرفته و با دستور معاون محترم رياستجمهوري بهصورت ابالغيه به ساير وزارتخانهها و اس//تانداريهاي كش//ور ابالغ ش//ده و با اجراي اين طرح و آگاهسازي همگاني تا حد بسياري از هدررفت انرژي جلوگيري خواهد شد. در ادامه مداح حسيني، رييس ايمني و آتشنشاني شركت گاز گيالن نكات مبس//وطي درخصوص خطرات استفاده نادرست گاز ارائه كردند و روشهايي جهت استفاده بهينه و ايمن از گاز طبيعي براي حاضران بيان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.