هر 4 طالق يك تقاضا در بازار مسكن ايجاد ميكند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- مش//اور وزير راهوشهرس//ازي در امور مديريت و تامي//ن مال//ي با بيان اينكه هر چهار ط//الق يك تقاضاي جدي//د در بازار مس//كن ايجاد ميكند، گف//ت: واحدهاي گران مس//كوني و تجاري مش//تري نخواهند داش//ت و به رونق نميرسند. حسين عبدهتبريزي با اشاره به وضعيت بازار مسكن در ش//رايط كنوني اظهار داشت: بازار مسكن و س//اختمان وارد مرحله و دوره جديدي شده است و در حال حاضر به دليل كاهش مهاجرت و كاهش رشد خانوار و جمعيت نياز به مسكن، نسبت به ميزاني كه در گذشته وجود داشت، ديگر احساس نميشود. وي ادامه داد: ساالنه نزديك به 650 هزار ازدواج در سطح كشور انجام ميشود كه اين رقم متاس//فانه رو به كاهش است. البته طالق هم تقاضا در بازار مس//كن را افزايش ميدهد به طوري كه هر چهار طالق يك تقاضاي جديد در بازار ايجاد ميكند.

مش//اور وزير راهوشهرس//ازي در امور مديريت و تامين مال//ي با بيان اينك//ه در حال حاضر تقاضاهاي//ي در بازار ايجاد ميشود كه براي واحدهاي ارزان قيمت است، گفت: م//ردم به دنبال واحدهاي كوچك و ارزانقيمت هس//تند ك//ه بتوانند با كمك بانك مس//كن خانه موردنظر خود را خريداري كنند. در واقع در حال حاضر براي خانهاوليها يا در بافت فرسوده يا در حوزه بدمسكنها تقاضا براي مسكن در بازار وجود دارد.

عبدهتبريزي با اشاره به ركود موجود در بازار خانههاي لوكس ادامه داد: به طور قطع خانههاي گرانقيمتي كه در سالهاي گذشته ساخته شدهاند مدتها خالي باقي خواهند ماند. تعداد قابل توجهي واحد مسكوني و تجاري گرانقيمت وجود دارد كه مش//تري ندارند و در حوزه بازار واحدهاي لوكس رونق وجود نخواهد داش//ت. وي تاكيد كرد: امسال واحدهاي اداري و مسكوني كوچك به رونق ميرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.