متوسطقيمتمسكندرتهران6/4 ميليونتومان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه مسكن- براساس آخرين گزارش بانك مركزي درباره تحوالت بازار مسكن شهر تهران در تيرماه سالجاري، قيمت خانه در تهران به طور متوسط 4/6 ميليون تومان است. اين ميزان نسبت به ماه قبل 6/2 درصد افزايش نشان ميدهد، با اين وجود با توجه به اينكه فصل زمستان و ماههاي ابتدايي بهار زمان مناسبي براي رونق بازار مسكن محسوب نميشوند بنابراين نميتوان افزايش قيمت مسكن در اين دوره را به معناي خروج مسكن از ركود دانست. با اين حال افزايش تدريجي قيمت مسكن تحت شرايطي كه نه ميزان فروش مسكن دچار تغيير خاصي شده و نه قدرت خريد مردم در حال جهش يا رشد تدريجي است، تحت شرايطي كه ادامهدار باشد، ميتواند براي بازار مسكن آسيبزا باشد.

براس//اس اين گزارش، در تيرماه امسال متوسط قيمت خريد و فروش يك مترمربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معامالت ملكي شهر تهران 46/2 ميليون ريال بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/2 درصد افزايش نشان ميدهد.

بانك مركزي گزارش تحوالت بازار مسكن شهر تهران در تيرماه را منتشر كرد. براساس اين گزارش، تعداد معامالت آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران به 14/5 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/5 درصد كاهش نشان ميدهد.

اي//ن گزارش كه برگرفته از آمارهاي خام س//امانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور است، ماهانه توسط اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادی بانك مركزی تهيه و منتشر میشود.

متوسط قيمت مسكن در منطقه 12 تهران تيرماه امسال 13 درصد افزايش يافت كه باالترين نرخ تورم مسكن در اين كالنشهر است.

بر اين اساس در تير ماه سال ،1396 متوسط قيمت يك متر مربع زيربنای واحد مسكونی معامله شده از طريق بنگاههای معامالت ملكی شهر تهران 46/2 ميليون ريال بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1/2 و 6/2 درصد افزايش نشان میدهد.

بنا بر اين گزارش بيش//ترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 12 )معادل 13 درصد( و بيشترين ميزان كاهش به منطقه يك )معادل 1/3 درصد( تعلق دارد.

در ميان مناطق 22گانه ش//هرداری تهران، بيش//ترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربنای مس//كونی معاملهشده معادل 97/4 ميليون ريال به منطقه يك و كمترين آن با 22/7 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1/3 درصد كاهش و 6/5 درصد افزايش نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.