40 ميليون مترمربع ساختمان دولتي و عمومي در دست ساخت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون وزير راهوشهرس//ازي گفت: س//اخت 40 ميليون مترمربع س//اختمان عموم//ي از جمله فضاهاي بهداش//تي، درماني، مذهبي، فرهنگي و ورزش//ي در دستور كار اي//ن س//ازمان قرار دارد. محمدجعفر علي//زاده افزود: در مجموع هماكنون 130 تا 140 پروژه بناهاي عمومي توسط كارشناس//ان سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي در دست ساخت است.

معاون وزير راهوشهرسازي با اشاره به عملكرد سال گذشته س//ازمان مجري ساختمانها و تاسيس//ات دولتي و عمومي يادآور ش//د: سال گذشته موفق ش//ديم 31 بيمارستان را با بي//ش از پنج هزار تخت پس از پاي//ان عمليات به بهرهبردار تحويل داديم و انتظار داريم اين روند در سالجاري همچنان ادامه پيدا كند.

مديرعامل سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي كشور تصريح كرد: در كنار ساخت پروژههاي بزرگ ورزش//ي، مذهبي، درماني و فرهنگي، تكميل مصالي بزرگ امام خميني )ره( براي ما اهميت زيادي دارد و با 72 درصد پيش//رفت فيزيكي با توجه ب//ه اختصاص اعتبارات به صورت اسناد خزانه روند تكميل آن به خوبي پيش ميرود.

معاون وزير راهوشهرس//ازي ب//ا بيان اينكه دولت به مقوله ساخت بيمارستانها و ساختمانهاي بهداشتي و درماني در س//طح كش//ور توجه جدي دارد، گفت: با توجه به تخصيص اعتبارات مورد نياز براي س//اخت س//اختمان جديد مجتمع بيمارستاني امام خميني )ره( هماكنون پيشرفت كار در اين ساختمان بيش از ميزان اعتبارات آن بوده و روند تكميل آن همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.