تعامليبابخشخصوصيدربخشمسكننميبينم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- رييس انجمن انبوهس//ازان مسكن تهران با تاكيد بر اينكه آخرين باري كه وزير راهوشهرسازي را مالقات كردم اي//ام نوروز بود، گفت: دولت ميتواند با دادن چراغ س//بز به بخشخصوصي و تعامل با اين بخش قدم محكمي براي رونق آن و احداث مسكن ارزانقيمت بردارد.

ايرج رهبر در پاسخ به اين سوال كه تا معرفي وزير جديد راهوشهرس//ازي از س//وي دولت زمان اندكي مانده است، آيا پيش//نهادي به دولت و وزير جديد در جهت كمك به بخش مس//كن داري//د، گفت: در دول//ت دهم تعام//ل خوبي ميان بخشخصوصي و انبوهس//ازان با دولت برقرار بود بهطوريكه هفتهاي يك بار با وزير راهوشهرس//ازي مالقات داش//تيم. آن دولت طرحي در دست داشت كه ميدانست ميتواند با كمك بخشخصوصي آن را ادامه داده و به پايان برساند.

وي اضافه كرد: به هر حال نشان دادن چراغ سبز از سوي دولت به بخشخصوصي و تعامل با اين بخش ميتواند ركود بخش مس//كن را از بين ببرد، هرچند معتقديم اقتصاد كالن بايد بهبود پيدا كند تا بخش مسكن نيز رونق بگيرد.

رهبر با اشاره به اينكه تعامل چنداني ميان بخشخصوصي و دولت در بخش مسكن ديده نميشود و آخرين باري كه وزير راهوشهرس//ازي را ديدم در ايام عيد نوروز بود، اظهار داشت: مسكن و كشاورزي بخشهايي هستند كه ميتوانند با اتكا به مردم و بخشخصوصي بسياري از كارهاي سخت و مشكل را انجام دهند بنابراين دولت ميتواند با كوچكترين امكانات و تعامل سازنده انگيزه را در بخش مسكن ايجاد كند.

رييس انجمن انبوهس//ازان مسكن تهران اضافه كرد: قطعا ب//ا تعامل ايجادش//ده ميان بخشخصوصي و دولت مس//كن ارزانقيمت توليد خواهد ش//د و قدرت خريد متقاضيان نيز افزايش خواهد يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.