انتقال خودسرانه آب از اصفهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نماينده مردم شهرس//تان برخوار، ميمه و شاهينش//هر گفت: پروژه انتقال آب به صورت مخفيانه از اصفهان در حال اجراست كه اين كار كامال غيرقانوني و خودسرانه است. حسينعلي حاجيدليگاني با اشاره به پروژههاي انتقال آب به اصفهان اظهار داشت: هر دو پروژه بهشتآباد و تونل سوم كوهرنگ براي انتقال آب به اصفهان با موانعي روبهرو و متوقف شده است.

وي افزود: اين در حالي است كه برخي از پروژههاي آب مربوط به استان باالدست اصفهان در حال اجراست. در سال 76 وزارت نيرو به كشاورزان بخشهايي از اصفهان از جمله برخوار و هس//ته مركزي شاهينش//هر آب فروخته اس//ت. نماينده مردم شهرستان برخوار، ميمه و شاهينشهر گفت: حال پس از گذشت 20 سال، وزارت نيرو كه هزينه احداث كانال را در آن سالها از كشاورزان دريافت كرده است ديگر پاسخگوي آنها نيست.

وي تصريح كرد: وزارت نيرو در حال حاضر آب مورد نياز كشاورزان را تامين نميكند، اين در حالي است كه طي سالهاي اخير دهها ميليون مترمكعب آب به متقاضيان جديد واگذار كرده كه اين مصداق بارز تضييع حقوق و ظلم به كشاورزاني است كه قبال آب خريداري كردهاند. حاجيدليگاني ادامه داد: پروژه انتقال آب به صورت مخفيانه از روستاي دركان شهرستان چادگان به خارج استان در حال اجراست كه براي حفاري و اقدامات تاسيساتي در اين پروژه هيچ مجوزي از اصفهان اخذ نشده و اين كار كامال غيرقانوني و خودسرانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.