نگراني اروپا از توان 25 ميليون تن صادرات ايران در افق 1404

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديرعامل فوالد مباركه ضمن تاييد سروصداي اروپاييها براي صادرات فوالد ايران به اين قاره گفت: اتحاديه اروپا از حاال براي افق 1404 كه ايران حداقل 25 ميليون تن صادرات خواهد داشت، ابراز نگراني ميكند. بهرام سبحاني گفت: جمهوري اسالمي ايران در افق چشمانداز 1404 برنامه توليد 55 ميليون تن فوالد را پيشبيني كرده كه از اين رقم افزون بر 45 درصد براي صادرات در نظر گرفته شده است.

مديرعامل فوالد مباركه اضافه كرد: اتحاديه اروپا پنج كش//ور را متهم به دامپينگ كرده كه چين، صربس//تان، اوكراين، برزيل و ايران است.

جمهوري اسالمي ايران به عنوان چهاردهمين فوالدساز جهان، سال گذشته حدود شش ميليون تن فوالد صادر كرد كه نزديك به 1/8 ميليون تن بيش از صادرات سال 94 بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني كرد امسال صادرات فوالد كشور به حدود هشت ميليون تن برسد كه افزون بر 30 درصد نسبت به عملكرد سال گذشته رشد خواهد داشت. سبحاني خاطرنشان كرد: رشد توليد فوالد ايران و توان صادراتي كشورمان در اين بخش، اتحاديه اروپا را نگران ساخته و درعين حال جمهوري اسالمي در افق چشمانداز حرف اول را در منطقه خواهد زد. وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني كرد: امسال ميزان توليد فوالد خام كشور به بيش از 20 ميليون تن برسد، اين درحالي است كه در سال 1394 توليد فوالد خام 16/7 ميليون تن ثبت شد و سال گذشته هم افزون بر 18 ميليون تن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.