صندوقپشتوانهكاالييعملياتيشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ//روه ب//ورس- معام//الت ثانوي//ه صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طالي لوتوس به عنوان اولين صندوق سرمايهگذاري با پشتوانه طال در بورس كاال با حضور حامد سلطانينژاد مديرعامل ش//ركت بورس كاال، علي تيم//وري مديرعامل شركت تامينسرمايه لوتوس پارسيان و جمعي از مديران ارشد دو مجموعه آغاز شد. در جريان آغاز معامالت ثانويه صندوق سرمايهگذاري طالي لوتوس ك//ه در نماد طال آغاز ش//د، مديرعامل شركت بورس كاال به مزاياي ورود صندوقهاي س//رمايهگذاري كااليي به حوزه طال پرداخت و گفت: پوش//ش اثرات تورم//ي يکي از مهمترين كاركردهاي اين صندوق است و همه فعاالني كه دنبال پوشش ريسكهاي ناشي از تورم هستند، ميتوانند از اين صندوق براي ورود به بازار طال و سرمايهگذاري در آن استفاده كنند. سلطانينژاد دومين كاركرد اين صندوق را در نقدش//وندگي باالي آن دانست و برقراري امکان معامالت آنالين توسط شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان به عنوان مدير و بازارگ//ردان را از ديگر مزيتهاي آن برشمرد. وي افزود: امنيت باال نيز نکته حائز اهميت ديگري است كه سرمايهگذاران حوزه طال به آن توجه ويژهاي دارند چراكه در اين روش نوين سرمايهگذاري در اوراق امکان دزديده شدن دارايي يا جعل آن وجود ندارد و تشکيل صندوق كااليي راهبردي است كه به امنيت سرمايهگذاري كمك ميكند. اين در حالي است كه در سرمايهگذاري مس//تقيم اين مشکالت امنيتي مطرح است. به گفته سلطانينژاد، توثيق واحدهاي سرمايهگذاري صندوق س//رمايهگذاري پشتوانه طال در بورس كاال براي تعه//دات و وامهاي بانکي نيز از ديگر كاربردهاي آن اس//ت. وي ب//ه معافيت مالياتي س//رمايهگذاري در اين صندوقها به عنوان يك نکته مهم مورد توجه سرمايهگذاران طال اشاره كرد و گفت: با راهاندازي اين صندوق و آغاز معامالت ثانويهآنتمامقطعاتپازلسرمايهگذاريدرحوزه طال در بورس كاال تکميل شد تا پس از راهاندازي معامالت فيوچرز طال در س//ال 87 و نيز عرضه گواهي سپرده طال در سال 94 اين صندوقها در حوزه طال به ابزارهاي موجود در بازار سرمايه اضافه ش//ده و يك بازار مدرن براي پوشش ريسك به پشتوانهطالشکلگيرد.مديرعاملشركتبورس كاالبهفعاليتواستقبالقابلتوجهسرمايهگذاران حقيق//ي از اين صندوق اش//اره كرد و گفت: در پذيرهنويسي اوليه سرمايهگذاران حقيقي اقبال بااليي از اولين صندوق س//رمايهگذاري پشتوانه طال از خود نش//ان دادند بهطوري كه حدود 41 درصد از س//رمايهگذاران اين صندوق در مرحله پذيرهنويسي اوليه، حقيقيها بودند و در جريان حجم معامالت اولين روز از معامالت ثانويه آن نيز شاهد حضور و مشاركت 13 درصدي حقيقيها هس//تيم. وي اضافه كرد:. اين امر براي توس//عه اين ابزار بس//يار نويدبخش بوده و نشان ميدهد اقبال خوبي در بين س//رمايهگذاران حقيقي در بازار وجود داشته و بر ظرفيتهاي باالي بورس كاال براي توسعه اين ابزار تاكيد دارد. سلطانينژاد به حجم س//رمايه جذب شده به اين صندوق در زمان پذيرهنويس//ي اش//اره و اظهار كرد: ارزش واحدهاي پذيرهنويس//ي ش//ده در پذيرهنويسي اوليه با احتساب س//رمايه سرمايهگذاران ممتاز بي//ش از 16 ميليارد و 800 ميليون تومان بوده كهتا001 ميلياردتوماننيزقابليتافزايشدارد. وي راهاندازي صندوقهاي سرمايهگذاري كااليي را عاملي مه//م در تحول و رونق در بازار كااليي دانست و تاكيد كرد: همانطور كه صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله در بازار سهام به رونق و تحول در بورس اوراق بهادار منجر شد، بهطور قطع راهاندازي صندوقهاي با پش//توانه كاال نيز ميتواند تحول و رونق در اوراق بهادار مبتني بر كاال در بورس كاال را به همراه داشته باشد. ضمن اينک//ه اين ابزار ش//رايط آن را فراهم ميكند تا سرمايهگذاران در بازههاي زماني مختلف امکان س//رمايهگذاري و پوشش ريسك خود را داشته باشند و حضور آنها تنها محدود به زمان افزايش نوسانات قيمتي نباشد. 3 درصد بازدهي در روز ن z ست براساس اين گزارش، معامالت ثانويه صندوق سرمايهگذاري لوتوس پارسيان به عنوان اولين صن//دوق كااليي بازار س//رمايه در حالي از روز گذشته در بورس كاال آغاز شد كه هر واحد اين صندوق در اولين روز معامالتي خود، با بازدهي مثبت بيش از سه درصدي همراه شد. معامالت ثانويه صندوق س//رمايهگذاري پشتوانه طالي لوتوس كه به عنوان اولين صندوق كااليي بازار سرمايه كشور در خردادماه پذيرهنويسي شد و از سازمان بورس اوراق بهادار تهران مجوز فعاليت گرفت، از روز گذش//ته آغاز شد. به اين ترتيب در حالي روز گذش//ته معام//الت ثانويه اولين صندوق س//رمايهگذاري طال با نماد »طال« در بورس كاال آغاز شد كه هر واحد آن در باالترين س//طح به قيمت 10 ه//زار و 304 ريال مورد معامله قرار گرف//ت. اين قيمت براي هر واحد صندوق سرمايهگذاري پشتوانه طالي لوتوس رقم خورد. صندوق س//رمايهگذاري پش//توانه طالي لوت//وس بهعنوان اولين صندوق كااليي بازار س//رمايه كشور در خردادماه پذيرهنويسي شد. پذيرهنويسي اين صندوق كه از تاريخ 20 تا 24 خردادماه امس//ال آغاز ش//د، با استقبال چشمگير سرمايهگذاران مواجه شد؛ بهطوريكه در پنج روز پذيرهنويسي اين صندوق بيش از 15 ميليارد و 798 ميليون تومان از واحدهاي اين صندوق )به ارزش هر واحد هزار تومان( توسط سرمايهگذاران خريداري شد كه با احتساب يك ميليارد تومان آورده اوليه موسسان، در مجموع بيشاز61ميلياردو897ميلياردتومانسرمايه در صن//دوق جذب ش//د. از آنج//ا كه صندوق پش//توانه طالي لوتوس از ن//وع صندوقهاي س//رمايهگذاري قاب//ل معامله در ب//ورس كاال (ETC) اس//ت، خريد و فروش واحدهاي اين صندوق از طريق سيس//تم معام//الت آنالين كارگزاريها نيز قابل انجام است و خالص ارزش داراييه//اي (NAV) آن هر دو دقيقه يك بار براس//اس ارزش دارايي صندوق بهروزرس//اني ميشود. تامين سرمايه لوتوس پارسيان مدير و بازارگردان اين صندوق بوده و فعاليت صندوق تحت نظارت حسابرس، متولي و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام ميشود. مديريت صندوق به صورت فعال (Active) صورت خواهد گرفت و دارايي آن گواهي س//پرده سکه طال و اوراق مشتقه مبتني بر سکه طالست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.