پوشش67 درصديپيشبيني»قهكمت«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

قند هکمتان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31 ش//هريورماه 96 را با سرمايه 273 ميليارد و 600 ميليون ريال به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت قند هکمتان پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي 96 را مبل¢ 541 ريال برآورد و اعالم كرد در دوره 9 ماهه اين سال مالي با اختصاص 413 ريال سود به ازاي هر سهم به 76 درصد از پيشبينيهايش رسيد. »قهکمت« در دوره 9 ماهه سال مالي 95 مبل¢ 262 ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت و 102 درصد از پيشبينيهايش را پوشش داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.