رشد عملكرد 3 ماهه »كدما«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معدني دماوند پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي 96 را با سرمايه 30 ميليارد ريال و به صورت حسابرسينشده منتشر كرد. شركت معدني دماوندپيشبينيدرآمدهرسهمسالماليمنتهيبه13 خردادماه 96 را مبل¢ 184 ريال اعالم كرد و طي سه ماه با اختصاص 77 ريال سود به ازاي هر سهم به24 درصد از پيشبينيهايش رسيد. »كدما« پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي 95 را حسابرسينشده مبل¢ 477 ريال اعالم كرد و در سه ماهه ابتداي سال با اختصاص 53 ريال زيان به ازاي هر سهم از پيشبينيهايش جا ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.