از دولت توقع نداشته باشید

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

گروهبازرگانی-مردادماهسالگذشتهبودکهبه دالیلیهمچونافزایشقیمتجهانیشکر،تاخیردر واردات، احتکار برخی کارخانهها، کمبود محصول در بازار و دخالت برخی دالالن و گرانفروشی، بازار شکر دچار آشفتگی شد و صدای مردم و تولیدگنندگان را درآورد. بازاراینمحصولاستراتژیکدرسال59 با چنان به همریختگی و نوسانی روبهرو شد که قیمت شکرساعتبهساعتتغییرکردهوحتیدرمقطعی به کیلویی پنج هزار تومان هم رسید. این در حالی است که حتی چند روزی هم این محصول در بازار نایابشد.درهمانزمانبرخیتولیدکنندگان،تجارو فعاالنصنفیبراینعقیدهبودندکهمحدودیتهایی کهوزارتکشاورزیبرسرراهوارداتشکراعمالکرده و در موعد مقرر موفق به تامین نیاز بازار نشده، عامل اصلی کمبود و گرانی این محصول است.

اما جالب اینجاست که با گذشت یک سال از این بحران و حاال که چیزی تا مش//خص شدن کابینه دولت دوازدهم باقی نمانده است، محمود حجتی، وزیر جهاد کش//اورزی در اتاق بازرگانی حضور پیدا کرد تا از سوی فعاالن بخشخصوصی تجلیل شود. فعاالن بخشخصوصی در این رابطه اعالم کردهاند میزانتولید شکردرکشورطیسالجاریدر021 سال گذشته بیسابقه بوده و این میزان تولید، 75 درصد از نیاز داخلی را تامین میکند.

این در حالی است که عملکرد ضعیف وزیر جهاد کش//اورزی در حوزه تنظیم بازار و گرانی کاالهای اساس//ی بارها انتقاد فع//االن بخشخصوصی را به دنبالداشتهوآنهادراظهارنظرهایگوناگونخواستار کاه//ش دخالت دولت در برخی از امور اقتصادی و اعطای مس//وولیت تنظیم بازار به بخشخصوصی شدهاند.

اما با وجود اینکه امسال تولید یک میلیون 650و هزار تن برای شکر رقم خورد، اتاق بازرگانی ایران مراسمی را با حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور،محمودحجتیوزیرجهادکشاورزی، غالمحسین شافعی رییس اتاق ایران، علیرضا اشرف دبیرکلاتاقایرانورییسهیاتمدیرهانجمنصنایع قند ایران، عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزیومسووالندولتیوفعاالنبخشخصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد اما با توجه به حضور محمد نهاوندیان و محمود حجتی در این مراسم آن هم درس//ت در آستانه انتخاب کابینه این شائبه را به وجود آورد که این مراسم بیشتر جنبه سیاسی داشته تا کشاورزی .

چرا که نهاوندیان روزی که از اتاق بازرگانی ایران برای کمک به دولت برای حل مشکالت اقتصادی و باز کردن پای بخش خصوصی به تصمیمات دولتی، به دفتر ریاست جمهوری راه پیدا کرد، در این راستا وعدهووعیدهاییهمداداماباگذشت4 سال،نهتنها ردپایبخشخصوصیدرتصمیماتاقتصادیدیده نشد بلکه روز گذشته نیز او با حضور در جمع فعاالن اقتصادی، خیال مردم را راحت کرد و گفت: از دولت برای حل مشکالت اقتصادی، توقع نداشته باشید.

برج/ام،دیواربلندس/رراهتعامالترا شکست

در ابتدای این مراسم رییس دفتر رییسجمهور ثبت رکورد در تولید ش//کر در کشور را از معجزات بهرهوری عنوان کرد و گفت: کار بزرگی که در برجام انجام شد این بود که دیوارهای بلندی که بر سر راه تعامالتمابود،شکست.

محمد نهاوندیان اظهار ک//رد: رکورد در تولید ش//کر نش//ان میدهد میتوانیم با تکیه بر منابع موجود محصول بیشتری داشته باشیم و این معجزه بهرهوری است.

به گفته نهاوندیان ورود تکنولوژی و فناوری در حوزه کشاورزی به کشور مدیون برجام است.

رییس دفتر رییسجمهور همچنین با اشاره به اینکهبخشکشاورزیتوانستهدرتولیدچغندرقندو شکرعملکردبسیارمناسبیداشتهباشد،اظهارداشت: عملکردتولیدچغندرقنداز13 تندرهرهکتاردر سال88 به35 تندرهرهکتاردرحالحاضررسیده ضمناینکهتولیدشکرنیزاز3/4 به6/7 گرمرسیده که این دستاوردها مایه مباهات است.

نهاوندیان با اش//اره به اینکه 1/3 درصد رش//د اقتصادی باید از رشد بهرهوری حاصل شود گفت: متاس//فانه هنوز این مساله تحقق نیافته است اما گزارشاتیکهدراینجلسهمطرحشد،نشانمیدهد اینکارشدنیاستومیشودبااستفادهبهینهازمنابع موجود، بازده کار را باالتر برد.

ویتصریحکرد:تنهاچغندرقندوشکرنیستند کهمابهچنیندستاوردهاییدرتولیدآنهارسیدهایم بلکه در محصوالتی مانند گندم نیز همین عملکرد را داشتهایم و بدون اینکه سطح زیر کشت را افزایش داده باشیم یا اینکه مصرف آب را باال ببریم، محصول بیشتری به دست آوردهایم و این رمز و کلید رشد پایدار ایران است.

نهاوندیان با اش//اره به اینکه ما بیشتر از منابع طبیعی، منابع انس//انی را تضعیف کردهایم گفت: این همه سرمایه انسانی باید در فضای کسبوکار مساعدیتبدیلبهنیرویکارمفیدشودامانتوانستیم این سرمایه را در یک محیط مناسب تبدیل به یک نیروی کار خالق نماییم و آنها را به کار بگیریم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه رشد بدون عدالت پای//دار نمیماند، ادامه داد: در بهرهمندی از اقتصاد باید گامهای جدی برداریم. بحث عدالت اجتماعی به ویژه در کشاورزی بسیار مهم است و کشاورز ما بایداحساسبهرهمندینماید.

رییسدفتررییسجمهورتاکیدکرد:بایدفاصله دهک پایین و باال در اقتصاد همواره مورد توجه ما باشد و نگاه عدالت اجتماعی در اقتصاد بتواند رشد پایدارماراتضمینکند. یکهفتهبایدصبرکرد نهاوندیان همچنین در ادامه گفت: درآمد نفتی عمده درآمد دولت بوده که در این س//الها نسبت به گذشته تقلیل یافته و توقع داشتن از دولت برای بهرهگیریازایندرآمدبرایحلمشکالتاقتصادی کشور یا اشتغالزایی اش//تباه بوده، در حالیکه باید اشتغالزایی در گستره کشور و به دست کارآفرینان صورتگیرد،وظیفهدولتبرنامهریزیهایبلندمدت برای ایجاد فضایی مطلوب جهت تسریع در فعالیت بخشخصوصی و افراد است.

وی اظهار کرد: جلسه امروز نماد بسیار خوبی از یک همت بارور شده است که با فضای مثبت ایجاد شده به بار نشسته است که حاصل تعامل سازنده دولت و بخشخصوصی است.

رییس دفتر رییسجمهور بیان کرد: با صحبتی که با آقای رییسجمهور داشتهام انشاءهلل در دولت دوازدهمشورایگفتوگویدولتوبخشخصوصی نقشآفرینیبیشتریخواهدداشت.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در کابینه دولت دوازدهم حضور خواهید داشت یا خیراظهارداشت:برایپاسخبهاینسوالیکهفته بایدصبرکرد.

توزیعسیبزمینیهایمجانیدردولت احمدینژاد

همچنین در ادامه وزیر جهاد کشاورزی در جشن تولید ملی شکر با ارائه روایتی از افزایش واردات شکر در دولت نهم، آن را دلیل افزایش تولید سیبزمینی و توزیع مجانی آن میان مردم دانست.

محم//ود حجتی افزود: بعد از این وقایع بود که کشاورزان به جای چغندر سیبزمینی کاشتند که موجبتوزیعسیبزمینیهایمجانیشد.

وی اظهار کرد: این کار )افزایش تولید شکر در کشور(نیمهکارهگذاشتهنمیشودوبایدتوجهداشت کهتولیدشکردرکشورمااز021 سالگذشتهشروع شده است. وی افزود: موفقیتها و مشکالتی در این باره برای ما پیش آمده و باید با شناسایی، مشکالت را برطرف کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در طول چهار سال گذشتهباحمایتوپشتیبانیرییسجمهوروتعامل سازنده و فداکاری بخش صنعت و تالش کشاورزان مقدمات افزایش تولید به دست آمد.

حجتی تصریح کرد: براس//اس اقدامات صورت گرفتهتولیدشکردرکشور05 درصدافزایشیافت وازی//کمیلی//ونو001 هزارتنبه بیشازیک میلیونو006 هزارتنرسید. خودکفاییتا4 سالآینده وی یادآور شد: مصرف شکر در کشور دو میلیون و 100 هزار تن تا دو میلیون و 200 هزار تن است و میتوانیم در چهار سال آینده به خودکفایی در این محصولدستیابیم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به واردات ش//کر در سالهای گذش//ته گفت: شکری که در گذشته به صورت گسترده وارد میشد به راحتی در بازار در اختیار دیگر کشورها قرار میگرفت ولی در مقابل بازاری نمیگرفتیم و حتی مواقعی با التماس شکرمیخریدیم.

وی تصریح کرد: بازار یک آورده مناسب است و نباید با صفر ریال آن را در اختیار صنعت و کشاورزی دیگر کشورها قرار داد و در کشور خودمان بر میزان ناهنجاریهاافزود.

حجتیگفت:درطولدهههایگذشتهبحرانهای مختلفی برای واردات برخی محصوالت کشاورزی داشتهایمبهطوریکهسرمایههاینفتیخودراصادر کردهایم و با چند واسطه پول آن را به کشور آوردهایم تا با آن شکر بیاوریم و استفاده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاخیر پرداخت پول چغندرکاران گفت: بدقولیها درباره پرداخت مابهالتفاوت داشتهایم اما در حقیقت دستمان خالی بوده و در این مورد نمیتوانستیم کاری بکنیم.

وی تصریح ک//رد: در دولت نهم پنج بار تعرفه شکر تغییر کرد و به صفر رسید که این امر ناشی از عدم برنامهریزیهای مناسب برای تولید و تامین محصولبود.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: در آن سالها نیاز کشوربهشکر03 تا04 هزاربودامادومیلیونو005 هزار تن شکر به کشور وارد شد و میزان تولید را به 500 هزارتنکاهشدادوبههمهبخشهایمرتبط از جمله به کشاورزان و کارخانهها آسیب وارد کرد. کمکبرایتامینروغن حجتی در ادامه صحبتهای خود خطاب به فعاالن اتاق بازرگان//ی گفت: در بحث روغن نیز دست نیاز ما به سوی شما فعاالن اتاق بازرگانی اس//ت. بحث روغن و روغنکشی و تامین روغن دراز است.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: وضعیت تولید روغن در کشور مناسب نیست و تنها میتوانیم شش تا هف//ت درصد از نیاز خود را در داخل تولید کنیم و بایدتوجهداشتکهوابستگی09 درصدیکشوربه واردات روغن مناسب نیست.

حجتی افزود: همانطور که در تولید قند و شکر به موفقیت رس//یدیم در بخش روغن نیز این مهم امکانپذیراست.

وی یادآور شد: با وجود سرمازدگی و از بین رفتن بخش زیادی از تولید محصول کلزا در کشور سه برابر افزایشداشتهایموامسالبهصورتتناوبیمیتوانیم افزایش تولید داشته باشیم که با کسری از سطح زیر کشتگندمانجاممیشود.

حجتی با اشاره به استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا ب//رای افزایش عملکرد دانههای روغنی گفت: محصول کلزا با استفاده از تکنولوژی انتقال یافته از فرانسه به چهار تن روغنکشی از هر هکتار رسید. 5 برابر شدن عملکرد تولید ریی//س اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه به ازایهرمترمکعبآبدرسال18،021 گرمشکر تولیدشدواینعدددرسال59 به006 گرمرسید، گفت: با ثبت این رکورد، در این بخش شاهد پیوند علموعملهستیم.

غالمحسین شافعی با بیان اینکه دستیابی به رکوردقابلتوجهتولیدشکردرتاریخ021 سالهاین صنعتبیسابقهبودهاستاظهارداشت:ایناتفاقدر حالی رخ داد که مایه اصلی تولید این محصول یعنی آب در شرایط استثنایی و بحرانی در کشور قرار دارد اما خوشبختانه ما شاهد هستیم که با استفاده از آب کمتروسطحزیرکشتکمتر،رسیدنبهاینپست محقق شده است. وی تصریح کرد: ما شاهد پیوند علم و عمل در بخش کشاورزی هستیم.

رییس اتاق ایران ادامه داد: رکورد تولید ش//کر نش//ان میدهد که وقتی میگوییم، میتوانیم در ش//رایط غیرمتعارف، کارهای بزرگ انجام بدهیم، حرف بیاساس نمیزنیم . شکوفاییصنعتشکر رییسهیاتمدیرهانجمنصنایعقندودبیرکل اتاق ایران نیز که ریاست نشست را بر عهده داشت، شکوفایی صنعت شکر را حاصل اطمینان، تالش و برنامهریزیدراینصنعتدانستوتصریحکرد:زمانی که دولت و تولیدکننده با اعتماد نسبت به یکدیگر برایتولیدبرنامهریزیکنندبهطورحتمتالشهابه نتیجهخواهدرسیدوامروزنتیجهآنرابهطورعینی دربخششکرشاهدهستیم.

علیرضا اشرف با اشاره به آمارهای موجود تشریح کرد:ازس//ال7831 جهشچشمگیریدرمیزان بهرهوری در هر هکتار زیرکشت در این حوزه شکل گرفت و شاهد مصرف بهینه آب بودهایم.

وی با اعالم این خبر که شاخصهای تولید شکر به باالترین میزان در طول این سالها رسیده است از رشد 10 درصدی بهرهوری در این بخش سخن گفت. بر اساس اظهارات دبیرکل اتاق ایران در برخی مناطق کشور ظرفیت تولید شکر نیز افزایش داشته و برخی کارخانهها به میزان سه برابر ظرفیت تولید خود را باال بردهاند.

اشرف در ادامه نگاهی به روند تولید شکر از سال 81 به بعد داشت. به گفته او، در این سال کل تولید شکرحدودیکمیلیونو04 هزارتنبودکهباسیر مناسبیافزایشپیداکردودرسال58 بهبیشترین میزان خود رسید. در این سال میزان تولید شکر بالغ بریکمیلیونو052 هزارتنبود،اماازاینسالبه بعد به دلیل برخی سیاستهای نادرست روند تولید سیر نزولی پیدا کرد.

ویافزود:البتهروندکاهشتولیدمتوقفوازسال 1392 مجدد حرکت صعودی تولید شکر آغاز شد کهحاصلتغییرمدیریتهابود.

براساس گفتههای رییس هیات مدیره انجمن صنایعقندایران،طیسال58 کهبیشترینمیزان تولید ش//کر را تجربه کردیم، می//زان واردات این محص//ول نیز در باالترین حالت خود بود. از همان سال که روند نزولی تولید شروع شد، میزان واردات نیزافزایشیافت.

اشرف، پیشبینی انجمن صنایع قند ایران برای میزانتولیدشکردرسال69 رابالغبریکمیلیونو 750 هزار تن اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.