در صنعت ایران رقابت وجود ندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اجراینادرستاصل44،اجراینادرستوناقصخصوصیسازی در صنایع باالدستی، پایین بودن بهرهوری در صنعت، قیمت باالی تمامش//ده تولید ایرانی، عدم اطالعرسانی درست اتاق بازرگانی از بازارهایجهانی،شفافیتومبارزهبافساد،بررسیشاخصهایمحیط کسبوکار، وضعیت بیثبات ارز، نبود استراتژی منسجم برای حوزه صنعت، وضعیت شورای رقابت و نحوه نظارت آن بر صنایع و موانع و مشکالت بانکی، موضوعاتی بود که در نشست تخصصی مردادماه کمیسیونصنایعاتاقبازرگانیایرانکهباحضورغالمحسینشافعی، رییس اتاق ایران، مسعود خوانساری، نایبرییس اتاق ایران، ابوالفضل روغنیگلپایگانی،رییسکمیسیونصنایعواعضایاینکمیسیون برگزار شد، در مورد آنها بحث و مذاکره شد.

بر همین اساس مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران اولویتبندیمشکالتحوزهصنعتدرکمیسیونصنایعراکارمثبتی ارزیابیکردوگفت:اتاقتهرانسالگذشتهازکمیسیونهاخواسته بودچنداولویتخودرامطرحکنندوبههیاترییسهتحویلدهندو بعدازآندرکمیسیونرویموضوعهایدیگریبحثکنند.بهعنوان مثالاتاقتهران01 اولویتچونمالیات،سازمانتامیناجتماعی، تعییننرخارزو...رامعینکردکه9 موردآنبهنتیجهخوبیرسید. او درباره تعیین نرخ ارز گفت: در بازه زمانی دولت و بانک مرکزی نتوانستنداینمسالهرابهسامانبرسانندولیهمچنانمااینمطالبه را پیگیری میکنیم.به گفته خوانساری مشکل بانکی تنها مشکل اتاقهای بازرگانی نیست، این مشکل کل کشور است.

وی اظه//ار کرد: از 1200 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی 700-800دودح هزارمیلیاردتومانواقعینیست.اینمشکلرا اتاق و دولت بهتنهایی نمیتوانند حل کنند. هر روز میلیاردها تومان شبهپول تولید میشود و اگر جلوی این معضل گرفته نشود عمق بحران عمیقتر هم میشود.رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: درباره نرخ ارز، مشکل اساسی وجود دارد. موقع روی کار آمدن دولت یازدهمبیشاز07-06 درصدتورمداشتیمولیاینمسالهرویارز تاثیر نداشت. این به مساله رکود در جامعه برمیگردد. البته گاهی بانک مرکزی هم در نرخ ارز دخالت میکند. ارز بهتنهایی در اختیار دولتنیست.سهقوهبهطورمجزادربارهآنتصمیمگیریمیکنندو گاهی در آنجا که دولت باید تصمیم بگیرد، این کار را انجام نمیدهد. خوانساری تاکید کرد: کمیسیونها باید روی توان خود اولویتی را مطرح و درباره آن تصمیمگیری کنند. مثال بخشخصوصی برای جذب سرمایهگذاری خارجی به خصوص در حجم کوچک میتواند کار خود را شروع کند.

او در ادامه به مبحث بهرهوری نیز اش//اره کرد و گفت: قیمت تمامشده کاالی تولیدشده و بحث ارز مسالهای است که ارتباطی با بهرهوری ندارد. این در حالی است که صنایع ما آن بهرهوری الزم را در عمل ندارند و همین باعث ضربه زدن به آنها میشود.

به گفته خوانساری، کارخانهها باید بتوانند با ظرفیت کامل خود کار کنند. باید روی سیستم حملونقل خود برنامهریزی کنند و این سیستمتجهیزشودورقابتبهاینحوزهبرگردد.ایندرحالیاست که در صنایع ما رقابت نیست.

او تصری//ح کرد: صنعتی که در ایران رقابت میکند و میتواند رقابت کند فقط در حوزه کاری شیرینی و شکالت است که تعرفه آن پایین بوده و توانسته رقابت کند. اما تعرفه خودرو 100 درصد اس//ت و ما در این صنعت بدترین وضعیت را داریم. در حالی که میتوانستیمبهترینتولیدکنندهخودروباشیمولیبدترینشدیم. خوانساری ادامه داد: باید موضوعاتی که طرح میکنیم، در حد توان اتاقباشد.همچنینالزماستصنعتبهصنعتمشکالترابررسی و آنها را مطرح کنیم. بنابراین باید با واقعیتهای موجود و توان اتاق عملکردهاراقضاوتکرد.

درادامهصحبتهایاو،روغنیگلپایگانینیزتاکیدکردکهاعضای کمیسیون صنایع موضوعها را اولویتبندی کنند تا آنها بهصورت کوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتازطریقکمیسیون،هیاترییسه اتاق ایران و دولت پیگیری شود.

درایننشستهمچنینبهمشکالتیهمچونعدمتعادلعرضهو تقاضادرکشورکهبهصنعتوتولیدضربهمیزند،اشارهشد.درادامه حاضران در این نشست خواستار حل مشکالت تجارت ترجیحی با همسایهها و کشورهای منطقه شدند تا راه تولید هموارتر شود.

امید به هموار شدن مسیر بخشخصوصی در دولت دوازدهم و به رسمیت شناخته شدن این بخش نیز از موضوعاتی بود که در این نشستمطرحشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.