12

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهان صنعت«- شواهد حاکی از آن است که در حال حاضر تراز تجاری ایران و اتریش نامتعادل است. بر همین اساس در دیدار رایزن بازرگانی س//فارت اتریش با پدرام سلطانی نایبرییس اتاق بازرگانی ای//ران، نبود تعادل در تجارت بین دو کش//ور بهعنوان چالش جدی م//ورد بحث قرار گرفت. همچنین در این دیدار زمینههای اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، علمی و فناوری بهعنوان حوزههای همکاری دو کشور مطرح شد.

در این نشس//ت، پدرام س//لطانی ضمن ابراز امیدواری در رابطه با توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، فرصتهای همکاری مشترک بین ایران و اتریش را در س//طح گس//تردهای ارزیابی کرد و گفت: دو کشور میتوانند عالوه بر زمینههای اقتصادی در حوزههای فرهنگی، علمی و فناوری نیز با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی با اشاره به تراز تجاری دو کشور که غیرمتعادل است، تشریح کرد: برای توسعه روابط باید هر دو طرف سطح مناسبات خود را توسعه دهند و پایهای برای تقویت هر دو طرف ایجاد ش//ود. چراکه اگر در تجارت تعادل نباشد، انگیزه همکاری کاهش پیدا میکند.

کریس//تف گراب مایر، رایزن جدید بازرگانی س//فارت اتریش در تهران نیز با ابراز خوش//حالی از آغاز ماموریت خود در ایران با تأکید ب//ر وجود ظرفیتهای متعدد برای همکاری اقتصادی دو کش//ور، در خص//وص تراز تجاری و غیرمتعادل بودن آن عنوان کرد: این بحثها در اتریش نیز جریان دارد، با این تفاوت که حجم تجارت با احتساب خری//د نفت، واردات از ایران را افزایش میدهد. وی با بیان اینکه در اتریش، امور مربوط به تجارت خارجی به اتاق اقتصاد س//پرده ش//ده اس//ت، تاکید کرد: وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد فعالیت زیادی در این زمینه ندارند. دفاتر تجاری اتریش اگرچه زیر چتر سفارت فعال هستند اما از نظر ساختار و همچنین از نظر مالی وابسته به اتاق فدرال اقتصادی اتریش هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.