تالش مجلس برای تحقیق و تفحص در قاچاق

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تس/نیم- آذر ماه سال گذش//ته، نمایندگان مجلس با 150 رای موافق و 22 رای مخالف، با تحقیق و تفحص از بررس//ی روند مبارزه ب//ا قاچاق کاال و بررس//ی سیاس//تهای دولت در مقابل//ه با قاچاق و دالیل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف موافقت کردند اما فرصت ششماهه برای تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کاال به پایان رسیده است. در همین خصوص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مردم گزارشهای خود درباره قاچاق را به دبیرخانه هیات تحقیق از س//تاد مبارزه با قاچاق کاال ارس//ال کنند،گفت: با توجه به فراهم نش//دن اطالعات، هیات تحقیق این زمان را برای ش//ش ماهه دیگر تمدید کرد.

احم//د انارکی محمدی اظهار ک//رد: در حال حاضر اعضای هیات تحقیق و رییس هیات مش//خص ش//دهاند و طوالنی ش//دن فرآیند رسیدگی به موضوع به دلیل همزمان شدن آن با بررسی برنامه ششم و قانون بودجه در مجلس بوده است.

به گفته این نماینده مجلس، امر مبارزه با قاچاق فراقوهای است و از دستگاههای اطالعاتی امنیتی تا دستگاههای اجرایی مانند گمرک، وزارت صنع//ت، مخابرات درگیر آن هس//تند. به همین دلیل در نظر داریم نخس//تین جلس//ه هیات تحقیق و تفحص با حضور همه این دس//تگاهها برگزار شود و در مرحله اول مشکالت آنها بررسی شده و اگ//ر نیاز ب//ه تصویب یا تصحیح قوانین وجود دارد همکاری الزم را با آنها خواهیم داش//ت. اگر بتوانیم مشکالت موجود در زمینه مبارزه با قاچاق را حل و فصل کنیم تا حد زیادی معضالت پیش پای تولید و اشتغال برداشته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.