تصمیمات شورای گفتوگو روی هوا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس- اگرچه نشس//ت مش//ترک ش//ورای گفتوگوی دولت و بخشخصوص//ی به طور مداوم برگزار میش//ود اما به گفته حس//ین سالحورزی، نایب رییس اتاق ایران، درپی حضور کمرنگ برخی اعضا، نیمی از تصمیمات این شورا عملی نمیشود. وی در این راستا گفت: وزیر نفت در هیچ کدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده و شهردار تهران نیز به جز یک بار هیچ وقت در جلسات حضور نداشته است.

س//الح ورزی درباره ترکیب اعضای شورا نیز گفت: این ترکیب در کش//ورهای دیگر به این صورت است که بیش//تر اعضا از نمایندگان بخشخصوصی و اندکی از نمایندگان بخش دولتی هستند اما در کشور ما بخش بزرگی از شورا را نمایندگان دولت تشکیل میدهند.

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه تقریبا تمام جلس//ات شورا به ریاس//ت طیبنیا وزیر اقتصاد برگزار ش//ده است، گفت: در اصالحیه جدید به جز وزیر اقتصاد و وزیر نفت که اعضای ثابت هستند و باید ش//خصا حضور داشته باشند به س//ایر وزرا اجازه داده شد که یا خود وزیر یا یکی از معاونان حضور داشته باشند. مصوبه دیگر این بود که دولت باید با یک فوریت ظرف حداکثر 30 روز مصوبات جلسه شورای گفتوگو را تعیین تکلیف کند. سالحورزی در ادامه با اشاره به اینکه با تبصره جدید تا حد زیادی مش//کالت ش//ورای گفتوگو حل شده اس//ت، افزود: در دستورالعمل برگزاری جلس//ات شورا این بند دیده ش//ده که بر حضور اعضا تاکید ش//ود و از شهریورماه حضور اعضا به دولت گزارش خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.