پیاز همچنان گران است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- در حالی که طی دو ماه گذشته قیمت پیاز روند افزایشی داشته است، طی روزهای گذشته با کاهشی جزئی به بازار عرضه شده اس//ت اما همچنان با گذشت چندین و چند هفته از وعده مسووالن بخشخصوصی و وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت، قیمت این محصول متعادل نشده است. قیمت پیاز طی دو ماه گذشته از کیلویی حدود 1500 تومان به بیش از کیلویی 4000 تومان رسید، به گونهای که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی برخی مواد خوراکی در س//طح ش//هر هر کیلوگرم از این محصول در هفته پایانی تیرماه به 4029 تومان رسیده بود که نسبت به هفته قبل و هفته مشابه ماه قبل افزایش قابل توجهی را نشان میداد.

به گفته مهاجران، با احتساب این قیمت و در نظر گرفتن هزینههای حملونقل تا سود حدود 35 درصدی خردهفروشیها هر کیلوگرم پیاز باید حدود 5000 تومان در بازار عرضه شود اما با توجه به نبود کشش در بازار، مغازهداران این محصول را با حداقل سود کیلویی حدود 4000 تومان به بازار عرضه میکنند.

وی گفت: طی روزهای آینده پیاز از مناطقی مانند بروجرد، شیراز، کرج، ورامین و فومنات به بازار وارد میشود که میتواند قیمت را تا حدود بس//یاری متعادل کند. همچنین عرضه پیاز از مناطقی مانند آذربایجان در اواخر مردادماه، قیمت این محصول را متعادل میکند چرا که تولید آن در این استان با حجم باال صورت میگیرد و میتواند بازار را کنترل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.