آژیر قرمز به صدا درآمد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه انرژی- اقتصاد صنعت برق ايران بيماري مزمن دارد و هر از چندي اين مشكل خود را به خوبي نشان ميدهد، به خصوص با گرم شدن هوا. براساس اعالم مسووالن وزارت نيرو قيمت هر كيلووات ساعت برقدركشوربين05 تا06 توماناستدرشرايطي كهقيمتتوليدآنحداقل051 تومانتمامميشود و همين موضوع اقتصاد صنعت برق را دچار مشكالت شديدي كرده است. در واقع قيمت برق در كشورما واقعي نيست و اين موضوع باعث شده وزارت نيرو از عهده تعهدات خود برنيايد و با بدهيهاي بسيار زيادي روبهرو شود.

وجود بدهيهاي چند هزار ميليارد توماني وزارت نيرو )كه البته در چند سال گذشته به دليل تعريف نشدن پروژههاي جديد افزايش پيدا نكرده و روند رو به كاهش داشته( باعث شده سرمايهگذاريهاي جديد روي اين حوزه و راهاندازي واحدهاي جديد نيروگاهي آنچنان كه بايد و ش//ايد صورت نگيرد و همين موضوع نيز به كمبود منابع منجر شود.

اگرچ//ه از نظ//ر كلي ميانگين مص//رف انرژي در ايران بيش//تر از بس//ياري از كشورهاس//ت ولي موضوع مهمتر تامين نشدن منابع الزم براي توسعه زيرساختهاست.

در همين حال حميد چيتچيان روز گذش//ته در آيي//ن افتتاح 59 ط//رح و آغاز عمليات اجرايي 29 طرح فوق توزيع و انتقال برق تهران در شركت ب//رق منطقهاي تهران با بيان اين مطلب كه واقعي شدن قيمت برق باعث رويآوري صنايع و مصارف خانگي به سمت تكنولوژيهاي كممصرف بخش برق در كشور خواهد شد، اظهار داشت: واقعي شدن قيمتها باعث فراهم شدن منابع مالي بيشتر براي توسعه صنعت برق در كشور خواهد شد.

وزير نيرو اظهار داشت: تمام تالش وزارت نيرو معط//وف به ح//وزه مديريت مصرف نبوده اس//ت بلكه در دو س//ال گذشته وزارت نيرو سعي كرده با سرمايهگذاري در بخش مديريت مصرف، هزينههاي توليد را تا هزار ميليارد تومان كاهش دهد.

وي با بيان اينكه در برخي استانها از نظر مصرف با شرايط به مراتب بدتري از تهران روبهرو هستيم، اظهار داش//ت: در برخي استانها تا 19/8 درصد با رشد مصرف برق روبهرو بودهايم.

اين مقام مسوول با اشاره به اينكه در شركت برق منطقهاي غرب 81، گيالن 13 و فارس 10 درصد نسبت به سال گذش//ته افزايش مصرف داشتهايم كه در نوع خود بيس//ابقه بوده است، گفت: وجود اين مصارف و روند بيرويه مصرف برق در كش//ور حاكي از وجود يك بيماري العالج در صنعت برق كشور است.

چيتچيانبابياناينكهمسووالناقتصاديكشور و مجلس شوراي اسالمي همگي بايد به فكر مهار اين رشد مصرف باشند، افزود: اگر اين روند رشد ادامه پيدا كند تمام منابع سرمايهگذاري نيز براي تامين برق مورد نياز كفايت نخواهد كرد.

وي در ادامه اضافه كرد: اين نرخ رشد صرفا نتيجه افزايش دماي هوا، فعاليتهاي اقتصادي يا افزايش جمعيت نيست بلكه نشاندهنده وجود يك بيماري در صنعت برق كشور است.

وزير نيرو سپس با اشاره به اين مطلب كه صنعت برق، صنعتي س//رمايهبر است و تفاوت فاحشي با ساير صنايع دارد، اذعان كرد: به عنوان نمونه براي افزاي//ش يكهزار مگاوات تولي//د، حداقل دو هزار ميليارد تومان بايد س//رمايهگذاري در بخش توليد انجام ش//ود و اگر سرمايهگذاري در بخش انتقال و توزيع را نيز به آن اضافه كنيم اين مبلغ تا دو برابر افزايش خواهد يافت.

وي با اش//اره به اينكه هم//ت وزارت نيرو تنها معط//وف به بخش توزيع نب//وده بلكه براي بخش پيكس//ايي و مديريت مصرف نيز سرمايهگذاري جدي انجام شده است، گفت: يكي از اين اقدامات بسيارمهمتعاملسازندهبابخشصنعتوكشاورزي بوده است.

حميد چيتچيان با اش//اره ب//ه اينكه اگر اين اقدامات صورت نميگرفت پيك سالجاري به 60 هزار مگاوات ميرسيد، افزود: رقم كنوني پيك كه اخيرا منتش//ر شده نشان از آن دارد كه توانستهايم 4500 مگاوات پيكسايي انجام دهيم.

وي يكي از امتيازاتي را كه در س//ال گذشته از سوي صنعت برق براي پيكسايي در ارتباط با صنايع انجام شد، تخصيص 200 ميليارد تومان به صنايع كش//ور دانس//ت و افزود: صنايع در اين طرح زمان اورهال خود را به زمان پيك مصرف منتقل كردند.

وزير نيرو با اش//اره به اينكه سال گذشته قريب به 250 ميليارد كيلووات ساعت برق به مشتركين فروختهايم، گفت: اگر اين رقم در 66 تومان به ازاي هركيلوواتساعتضربشودبهرقم71 هزارو005 ميليارد تومان خواهيم رسيد كه كل درآمد صنعت برق كشور در سال گذشته بوده است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه اگر بخواهيم براساس قانون برنامه ششم توسعه ساالنه پنج هزار مگاوات به ظرفيت توليد نيروگاههاي كشور اضافه كنيم، نياز به اعتباري بالغ بر 20 هزار ميليارد تومان خواهيم داشت، گفت: اگر هزينههاي بخش انتقال و توزيع را نيز به آن اضافه كنيم، بسيار بيشتر از كل درآمد صنعت برق خواهد شد بنابراين چارهاي جز حركت به سمت واقعي كردن قيمت برق نداريم.

چيتچيانهمچنينگفت:هوشمندسازيشبكه برق ميتواند جز كاهش هزينه توليد، مصرف برق را نيز بهينه كند.

وزير نيرو وضعيت برق تهران را از شرايط ويژهاي برخوردار دانس//ت و در ادامه بيان كرد: بخش//ي از خطوط توليد، پستها و خطوط انتقال و توزيع برق تهران با فرسودگي روبهرو است كه نشان از آن دارد كه تهران نيازمند احداث تونلهاي انرژي متعدد در سطح پايتخت است. مصرفبرقهمچناندرمسيرصعودي در همين راس//تا معاون برق و انرژي وزير نيرو گفت: رشد مصرف برق كشور در يك سال گذشته ب//ه تنهايي برابر با كل مصرف برق كش//وري مثل ارمنستانبا0081 مگاواتمصرفونزديكبهكشور آذربايجان با مصرفي بالغ بر 3800 مگاوات است.

هوشنگ فالحتيان در آيين بهرهبرداري از 59 پروژه ب//رق منطقهاي تهران اظهار داش//ت: پيك بار كش//ور در سالجاري در اواخر نيمه اول تيرماه س//الجاري ب//ه 55 هزار و 396 مگاوات رس//يد و دي//روز نيز اي//ن ميزان به 55 ه//زار و 80 مگاوات رسيد. اين روند مصرف برق نشان ميدهد صنعت برق با رويه افزايش قابل تامل و هش//داردهندهاي روبهرو شده است.

وي اف//زود: ضريب آمادگ//ي نيروگاهها در حال حاضر 98/5 درصد و ضريب آمادگي شبكه انتقال و توزيعبرقكشور5/99 درصداستكهركوردبسيار خوبي براي اين صنعت است.

فالحتي//ان تصريح كرد: س//ابقه رش//د پنج درصدي اوج مصرف برق طي يكس//ال در هيچ جايي از دنيا س//ابقه ن//دارد و جالب اينكه عمده كشورهاي توس//عهيافته دنيا ساالنه اوج مصرف خود را كاهش ميدهند. اين در حالي اس//ت كه پيك مصرف برق در سالجاري در مقايسه با سال گذشته حدود پنج درصد و برابر با 2700 مگاوات رشد داشته است.

وي تاكيد كرد: اين ميزان رشد به تنهايي برابر با كل مصرف برق كشوري مثل ارمنستان با 1800 م//گاوات مصرف و نزديك به كش//ور آذربايجان با مصرفي بالغ بر 3800 مگاوات است.

معاون وزير نيرو ادامه داد: براي جبران اين ميزان رشد ساالنه بايد حدود چهار هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار كرد كه خود به تنهايي حدود 15 تا 20 هزار ميليارد تومان هزينه روي دست صنعت برق ميگذارد.وي خاطرنشان كرد: در طول چهار سال گذشته حدود هشت هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شده و اميدواريم تا قبل از تابستان 97 حدود چهار هزار مگاوات ديگر را وارد مدار كنيم.

فالحتيان با بيان اينكه پيك بار تهران در يكسال گذشتهحدود008 مگاواتافزايشداشتهاستاين در حالي اس//ت كه دماي هوا در اين ش//هر چندان گرم نشده است، اضافه كرد: براي جبران اين ميزان افزايش حداقل بايد 1200 مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار كرد كه با احتساب هزينههاي توليد، انتقال و توزيع آن بايد تنها براي تهران ساالنه چهار هزار ميليارد تومان اعتبار اختصاص داد.

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه كل اعتبار اختصاص داده شده به صنعت برق كشور در سال گذشته براي اجراي طرحهاي توسعهاي حدود 240 ميليارد تومان بوده است.

هوشنگ فالحتيان در پايان گفت: بايد پذيرفت با روند تعرفههاي كنوني امكان س//رپا نگه داشتن صنع//ت برق به نحوي كه كل نيازهاي ما را بتواند پوشش دهد، وجود ندارد.

ني/از فوري به احداث ني/روگاه جنوب تهران

همچنينمديرعاملشركتبرقمنطقهايتهران اعالم كرد: در س//الجاري شش درصد افزايش بار داش//تيم و پيك بار تا پايان تيرماه 10 هزار و 91 بوده است.غالمرضا خوشخلق گفت: شركت برق منطقهايتهرانهشتميليونو004 هزارمشترك برابر با 25 درصد مشتركين كشور را داراست و 20 درصد سرمايه برق كشور در حوزه استحفاظي اين شركت يعني تهران و البرز و قم قرار دارد.

وي تاكيد كرد: ضرورت دارد به فوريت در جنوب شهر تهران نيروگاه احداث كنيم و ظرفيت نيروگاهي افزايش يابد چراكه در آينده دچار مشكل ميشويم. خوشخلق يادآور ش//د: پيشبيني ش//ده در اين سالها هزار مگاوات افزايش ظرفيت داشته باشيم اما موافقتنامهها به اين مقدار نبوده است.

وي با بيان اينكه برخي تجهيزات برق منطقهاي تهران باالي 50 س//ال عمر دارند و خطوط زميني بسيار فرسوده اس//ت، افزود: پست فيروز بران 49 س//ال، پارك الله 58 سال و پست خيام 57 سال عمر دارد. 1500 كيلومتر كابل برق روغني داريم. در سال گذشته 250 كيلومتر كابل 63 كيلوولت را يا جايگزين كرديم يا جديد اجرا كرديم.

اين مقام مسوول با بيان اينكه از 12 شب تا پنج صبح اجازه حفاري داريم، خبر داد كه امسال براي اولين بار در ايام نوروز شبانهروزي كار شد.

مديرعامل ش//ركت برق منطق//هاي تهران در ادامه گفت: يكي از معضالت تهران اين اس//ت كه به حريمهاي برق تهران بهشدت تجاوز شده و قابل كنترل نيست كه اين امر ايمني را به خطر انداخته است.اكنون54 درصدپستهايانتقالو08 درصد پستها داراي افت ولتاژ شديد هستند در حاليكه ظرفيت بايد 2/5 برابر پيك بار باشد.

به گفته وي، حداكثر پيك بار سال در سال 09، 7750 مگاوات با رش//د منفي 1/3 درصد نس//بت به س//ال 89 ب//ود. خوشخلق تصريح كرد: قيمت بهش//دت در كاهش مصرف تاثيرگذار است كه از اين ابزار اس//تفاده نميشود. با توجه به رشد شش درصدي پيك اگر افزايش ظرفيت نداشتيم، شش برابر خاموشي صورت ميگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.