فاجعه افزايش مصرف آب در ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سال5331 كهجمعيتايران91 ميليوننفربودسرانهآبتجديدپذير هرايرانيششهزارمترمكعببودكهامروزهاينرقمبهيكچهارمتقليلپيدا كردهدرحاليكهسرانهآبتجديدپذيرساالنهدربسياريازكشورهاياروپايي، اسكانديناويوآمريكايشماليبيشازششياهفتهزارمترمكعباست.در حالحاضردرمعادلهآبباكسريروبهروهستيمكهصورتآنآبتجديدپذير با611 ميلياردمترمكعبودرمخرجميزانكنونيجمعيتيعني08 ميليون نفر است متاسفانه همه ساله صورت كسر در حال كاهش و مخرج آن در حال افزايشاستكهبرآيندآن0541 مترمكعبسرانهآبتجديدپذيرساالنهبه ازايهرنفرخواهدبود.ازسويديگرايراندارايششحوضهآبريزاصلياست كهسرانهآبدرهريكازاينحوضههابايكديگربسيارمتفاوتاست.درفالت مركزيسرانهآبتجديدپذيربرايهرنفركمتراز055 مترمكعباستدر حاليكه همين سرانه آب تجديدپذير در حوضه آبريز خليجفارس و درياي عمانبهازايهرنفرحدوددوهزارو002 مترمكعباست.

باتوج//ه به آم//ار و ارقام موجود در صنعت آب بايد گفت كه مصرف68 درصد آب تجديدپذير ساالنه كشور يك فاجعه است چراكه هم اكنون ميزان مصرفآبشربوبهداشتي6 تا5/6 ميلياردمترمكعباستواگراينروند ادامه يابد در سال 1425 با توجه به جمعيت در حال افزايش حدود 11/5 ميلياردمترمكعبآبشربوبهداشتينيازداريم.بهگزارشايسنا،عالوهبراين 5/6 ميلياردمترمكعبنيزبايدبرايصنعتو29 ميلياردمترمكعبنيزبراي كشاورزي اختصاص يابد كه در اين صورت مصرف آب تجديدپذير كشور به 92 تا49 درصدميرسدكهبسياروحشتناكاست.

اين ش//رايط در حالي است كه ايران1/1 درصد از خشكي كره زمين را داراست در حالي 0/36هك درصد از منابع آبشيرين را در اختيار دارد و57 درصد از كشور در منطقه خشك و نيمهخشك قرار دارد و تنها 25 درصد كشورخارجازمحدودهخشكبودهومتوسطبارشساالنهكشور342 ميليمتر است.همچنينازسالهاي67 بهبعددردمايهواشكستيبهسمتباالايجاد شدهبهطوريكهمتوسطدمايكشوردراواسطدهه07 حدود1/81 درجه سانتيگراد بوده ولي در زمان حاضر اين رقم 19/2هب رسيده است، در مقابل هردودرجهسانتيگرادافزايشدمايهوا،72 ميلياردمترمكعببرتبخيرآب ايرانافزودهميشودوآمارچندسالگذشتهآبتجديدپذيرنشانگراينواقعيت استكهميزانآبتجديدپذيراز031 ميلياردمترمكعبدرسالهايگذشته به611 ميلياردمترمكعبكاهشداشتهاست.

وضعيتمنابعآبيباتوجهبهشرايطموجوداينمهمرارانشانميدهدكه حيات آب ايران رو به پايان است و براي جلوگيري از اين مساله الزم است كه مديريتاجراييخوبيصورتگيردتاشاهدخشكساليكاملكشورنباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.