حركت بازار نفت به سمت توازن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

موسسهاعتبارسنجيفيچپيشبينيكردنفتخامآمريكادرسالآينده ميالدي بين 50 تا 55 دالر معامله شود.

به گزارش رويترز، اين رقم فش//ارهاي مالياي كه در سالهاي اخير موجب ورشكستگي دهها توليدكننده انرژي شده بود را كاهش خواهد داد.

قيمتنفتخامآمريكادرحالحاضربهباالي94 دالررسيدهدرحالي كه اوايل س//ال 2016 تا زير 30 دالر پايين آمده بود. قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت در سال 2014 باالي 100 دالر بود.

با وجود تالشهاي اوپك و ساير توليدكنندگان براي كاستن از ميزان مازاد عرضه موجود در بازار، توليد باالي نفت آمريكا موجب شده قيمتها در سال 2017 رشد نكند.

در همين حال فيل فلين، تحليلگر برجسته بازار نفت در پايگاه اينترنتي ريسورساينوستورنيزنوشتدرحاليكههمزمانباافزايشتقاضايجهاني براي نفت و باال گرفتن ريسكهاي ژئوپليتيك ميزان ذخاير نفتي جهان در حال كاهش است، قيمت نفت به توازن جديدي دست خواهد يافت. روسيه و ونزوئال موضوعات داغ بازار نفت هستند و ايران و كرهشمالي نيز موضوعاتي هستند كه ميتوانند نقش تاثيرگذاري در بازار نفت داشته باشند.

تحريمهاينفتيآمريكاعليهونزوئالممكناستقيمتبنزيندرداخل آمريكاراافزايشدهد.وارداتنفتآمريكاازونزوئالدرماهژوئنبا31 درصد كاهشبه194هزاربشكهدرروزرسيد.ميزانصادراتنفتشركتنفت دولتي ونزوئال امسال به دليل مشكالت در توليد و ارسال نفت كاهش يافته است. با اين حال، اگر تحريمهاي آمريكا مانع از صدور بيشتر نفت ونزوئال شود، پااليشگاههاي آمريكايي شاهد قيمتهاي باالي نفت خواهند بود و ممكن است قيمت بنزين در اين كشور رو به افزايش برود.

از س//وي ديگر، روس//يه در حال واكنش نش//ان دادن به تحريمهاي آمريكاست كه به اتهام تاثيرگذاري مسكو در انتخابات رياستجمهوري اين كشور وضع شده است. به عالوه تنشها بين آمريكا و كشورهاي ايران و كرهشمالي نيز باال گرفته است. تنشهاي ژئوپليتيك همواره نقش موثري در باال رفتن قيمت جهاني نفت داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.