ضرورت برخورداری از مصونیت قضایی

Jahan e-Sanat - - NEWS - شهرداری

گروه جامعه- چندین ماه است در خصوص حمایت از محیطبانان البیها و گفتوگوهایی شده است به طوری که چندی قبل معصومه ابتکار، رییس س//ازمان حفاظت محیطزیست ق//رار بود با مجلس ب//رای تصویب این الیحه اقدام فوری انجام دهد. اما پس از چند ماه بار دیگر عنوان ش//ده قرار اس//ت او برای بررسی ف//وری این الیحه با مجلس رایزنی کند. اینکه در این چند ماه چه اتفاقی رخ داده و چرا هنوز پیگیری خاصی نش//ده و به چه دالیلی الیحه هنوز بررسی نشده و کمیسیون محیطزیست در این مدت چه میکرده، محل ابهام اس//ت. س//ال گذش//ته چندین محیطبان را از دست دادیم و هنوز نه به وضعیت حقوقی و معیشتی آنها به درستی رسیدگی شده و نه قانون جامع حمایتی از آنها در برابر خطرات تصویب شده است به خصوص در برابر تیر شکارچیان که در مناطق حفاظتشده آنقدر زیاد است که هنوز محیطبانی که در معرض خطر یا آس//یب قرار میگیرد، نتوانسته از جان خود محافظت کند و زمانی که دست به اسلحه برای دفاع از خود یا گونه حیوانی در معرض انقراضی در مناطق حفاظتش//ده ببرد، خود مقصر است تا جایی که چند محیطبان ظرف سالهای گذشته به دلیل شلیک تیر به شکارچیان و کشته شدن آنها، محکوم شدند و سالها در زندان ماندند و حت//ی تا حکم اعدام هم پیش رفتند در حالی که باید دیه هم پرداخت میکردند و س//ازمان حفاظت محیطزیست هم توانایی پرداخت دیه آنها را نداش//ت. در حالی که اگر قانون جامع حمایت از آنها تصویب شود و حمل سالح به معنای دفاع از خود در برابر سالح شکارچیان باشد، کسانی که برای حفظ محیطزیست این سرزمین جانشان را کف دستشان میگذارند، اینق//در بیپناه و در اس//ترس نخواهند بود و چنانچه آس//یبی هم ببینن//د، از آنها به طور کامل حمایت خواهد ش//د. ح//اال با همه این اوصاف بار دیگر قرار است محیطزیست برای تصویب الیحه تالش کند. همچنین روز گذشته محمد مجابی اقدامات انجامشده در خصوص وضعیت محیطبان//ان در دولت یازدهم را نیز تشریح کرد.

9 مرداد همزم//ان با 31 ژوئیه به عنوان روز جهانی محیطبان نامگذاری شده است. در حال حاضربالغبر0082 محیطباندرکشورمافعالیت میکنند. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس س//ازمان حفاظت محیطزیست ضمن اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه محیطبانی طی دولت یازدهم، از گفتوگوی رییس سازمان حفاظت محیطزیس//ت با رییس مجلس برای در اولویت قرار گرفتن بررسی الیحه حمایت از محیطبانان خبر داد.

محم//د مجاب//ی در گفتوگو با ایس//نا، به مجموعه اقدامات انجامشده برای بهبود وضعیت محیطبانی اش//اره و اظهار کرد: این دولت در اولین گام نس//بت به تبدیل وضعیت 660 نفر از محیطبان//ان از قراردادی ب//ه پیمانی اقدام کرد. همچنین تعداد پستهای محیطبانی را از 2700 به 7500 پست افزایش داد.

همچنین الزم به ذکر است در دولت یازدهم دستورالعمل یگان حفاظت محیطزیست توسط رییس کل ستاد مسلح به کل نیروهای مسلح ابالغ ش//د که با این کار، جایگاه مش//خص و ویژهای برای محیطبانان در نظر گرفته شد.

درسالجاریحقشیفتبهمحیطبانان پرداخت میشود

مجاب//ی در ادامه عنوان ک//رد: برای اینکه محیطبان//ان از لحاظ حقوق و مزایا ش//رایط بهت//ری پیدا کنند، در وهله اول س//ختی کار آنها با مصوبه هیات وزیران به سقف سختی کار که سه هزار امتیاز است افزایش یافت. در حال حاضر در اکثر استانها این مصوبه اعمال شده و تغییری در وضعیت حقوقی محیطبانان ایجاد کرده اس//ت. عالوه بر این، طبق بخش//نامهای س//اعت کاری محیطبانان مطابق س//اعت کار خدمات کشوری اعالم شده است و به کسانی که 24 س//اعت سر کار حضور دارند، باید حق شیفت پرداخت شود. در حال حاضر بخشنامه آن ابالغ ش//ده است و در صورت تامین اعتبار الزم در س//ال جاری در استانها، حق شیفت محیطبانان نیز پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه با اش//اره به مشکالت قضایی برخی محیطبانان گف//ت: محیطبانانی که در سالیان قبل به دلیل برخورد با متخلفان و بروز جرائمی دچار مشکالت شده بودند، در این دوره دیه آنان پرداخت شد. همچنین مشکل تعدادی از محیطبانان که محکوم به قصاص شده بودند از طریق پیگیری قضایی، پرداخت دیه و اخذ رضایت از شاکیان حل شد.

خری/د تجهی/زات انف/رادی ب/رای محیطبانان؛ به زودی

مجابی به برگزاری دورههای آموزشی برای 1500 محیطبان طی دولت یازدهم اشاره کرد وگف//ت: در ای//ن دوره 19 فرمانده محیطبانی برای گذراندن دورههای آموزش//ی به خارج از کشور اعزام شدند. آموزشهای محیطزیستی محیطبان//ان ب//ه طور متداوم برقرار اس//ت. از مسایل مهم دیگر در حوزه محیطبانی، تامین امکانات و تجهیزات اس//ت که طی تفاهمنامه منعقدشده بین سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت دفاع و موسس//ه مالی کوثر قرار شد به مبلغ 40 میلی//ارد تومان امکانات و تجهیزات انف//رادی، اطفای حریق و موتورس//یکلت در اختی//ار محیطبانان قرار گیرد. از آنجا که این خرید به صورت اعتباری است، بر اساس قانون باید به تصویب س//ازمان برنامه و بودجه برسد که خوش//بختانه از سوی این س//ازمان تایید ش//ده و در حال حاض//ر تا مرحله عقد قرارداد پیش رفتهایم.

مع//اون پارلمان//ی س//ازمان حفاظ//ت محیطزیست تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرائم محیطزیس//ت از س//وی قوه قضاییه را یکی از مهمترین مس//ایل حوزه محیطبانی دانست. از سویی دیگر میتوان گفت مشکالت قضای//ی، مهمترین مش//کالت محیطبانان در کشور است که عالوه بر نقص قانون در خصوص آنان، شاید به دلیل تصویب نشدن همان الیحه حمایتی هم باشد. به گفته او، در اکثر استانها این شعب تخصصی تشکیل شده و در مرحله دادس//را، دادگاه و تجدی//د نظ//ر پروندههای زیس//تمحیطی به این ش//عب ابالغ میشود. همچنین تشکیل ش//عب تخصصی رسیدگی به جرائم زیستمحیطی در الیحه هوای پاک گنجانده ش//ده اس//ت. این الیحه به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و منتظر تایید آن از سوی شورای نگهبان هستیم.

الیحه حمای/ت از محیطبانان در چه مرحلهای است

مجابی همچنین از آخرین وضعیت الیحه حمایت از محیطبانان خبر داد و گفت: در دولت یازده//م الیحهای برای حمایت از محیطبانان تهیه ش//د که بعد از اخ//ذ نظر قوه قضاییه در مورد این الیحه، در اردیبهشتماه سالجاری از س//وی ریی//س جمهور به مجلس ش//ورای اسالمی ارائه ش//د و با توجه به شرایط مشابه جنگلبانان و محیطبانان، این گروه نیز در این الیحه گنجانده ش//دند. هیات رییسه مجلس الیحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان را به کمیسیون حقوقی- قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و به کمیس//یونهای کشاورزی، امنیت و اجتماع//ی به عنوان کمیس//یونهای فرعی ارجاع داده اس//ت. همچنین طی تماس//ی که رییس سازمان حفاظت محیطزیست با رییس مجلس شورای اسالمی داشت، تقاضا شده این الیحه با اولویت در مجلس مورد بررس//ی قرار گی//رد تا بتوانیم طی زمانی کوتاه، الیحه را به تصویب برسانیم.

وی با بیان اینکه الیحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان چند موضوع را تحت پوشش قرار میده//د، اظه//ار ک//رد: حمایتهای//ی که از محیطبان//ان و جنگلبانان ص//ورت میگیرد، مشابه نیروهای مس//لح کشور است ولی الزم اس//ت در برخ//ورد ب//ا متخلف//ان و متجریان نسبت به محیطبانان قاطعیت بیشتری باشد و رسیدگی به پروندههایی که در آن متجریانی که در قبال محیطبانان به خشونت میپردازند، خارج از نوبت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا کس//ی جرات تجری به نیروی محیطبان را نداشته باشد.

محیطبانان برای استفاده از سالح خأل ندارند

به گفته مجابی، برخی مدعی هس//تند که محیطبانان نسبت به بهکارگیری سالح دچار خألهایی هستند. این ادعا اصال درست نیست چون محیطبانان ضابط دادگس//تری و نیروی مس//لح محسوب میش//وند و یگان حفاظتی هس//تند. با ای//ن وجود در الیح//ه حمایت از محیطبانان سقف حمایت از این گروه در نظر گرفته شده است. این اظهار نظر در حالی است که اگر محیطبانی از سالح خود استفاده کند و شکارچی کشته شود، محیطبان مقصر است و این اس//تفاده از سالح به عنوان دفاع از خود به کار گرفته نمیشود.

معاون س//ازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به این پرسش که آیا در الیحه حمایت از محیطبانان به مسایل معیشتی نیز اشاره شده اس//ت، گفت: حمایتهایی از نوع انواع بیمهها در الیح//ه در نظر گرفته ش//ده. در صورتی که محیطبانان دچار مشکل شوند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. در مورد میزان حقوق نیز باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام شود که چند روز پیش الیحه قانون خدمات کشوری در دولت به تصویب رسید که باید مراحل خود را در مجل//س طی کند. ب//ا همه بیان اقدامات برای محیطبانان و عدم تصویب الیحه حمایتی از آنان در مجل//س، باید دید چقدر این الیحه فوری تصویب میش//ود و رایزنیهای سازمان حفاظت محیطزیست به کجا میرسد. ممکن است رییس سازمان حفاظت بعدی محیطزیست این را پیگیری نکند و بار دیگر پیگیری حقوق مغفولمان//ده محیطبانان عقب بیفتد و همین وضعیت ادامه پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.