شورای شهر پنجم به دنبال لغو قراردادهای دقیقه نودی شهرداری

Jahan e-Sanat - - NEWS -

منتخب مردم در شورای پنجم با اشاره به جلسه میان اعضای شورای پنجم و شهردار تهران گفت: در آن جلسه قالیب//اف وعده داده بود ک//ه قراردادهای طوالنیمدت در حال انعقاد شهرداری را لغو خواهد کرد و ما به دنبال این هس//تیم که از صحت وعده قالیب//اف درباره لغو قراردادها مطلع شویم.

افشین حبیبزاده درباره تاخیر در تصویب پیشنویس میثاقنامه ش//هردار آینده تصریح کرد: به واس//طه جلسه الویری رییس س//نی ش//ورای ش//هر با قالیباف که دیروز ظهر برگزار شد، صورت دستور جلسه دیروز تغییر کرد و به مواردی پرداخته ش//د که باید در جلسه مشترک میان قالیباف و الویری به بحث گذاشته میشد. در همین راستا اعضای ش//ورا پیش//نهادات خود را برای طرح در جلس//ه میان الویری و شهردار تهران به بحث گذاشتند. اکثر این پیشنهادات حول اخبار منتشر شده درباره انعقاد قراردادهای طوالنیمدت و پروانههای ساختمانی در شهرداری بود. به خصوص موضوعاتی که محمد ساالری در گزارش خود در جلسه هفته گذشته شورا ارائه کرده بود.

او همچنین با تاکید بر اینکه شورای پنجم درباره صحت و س//قم این خبرها صددرصد مطمئن نیس//ت، افزود: در جلسهای که نزدیک به یک ماه پیش میان اعضای شورای پنجم و ش//هردار تهران برگزار شد، قالیباف وعده داده بود ک//ه قراردادهای طوالنیمدت در حال انعقاد را لغو خواهد کرد و ما به دنبال این هستیم که از صحت وعده قالیباف درباره لغو قراردادها مطلع ش//ویم. در این جلس//ه درباره تبیین ارتباط میان ش//ورای شهر و شهرداری صحبت شد و مقرر ش//د؛ موضوعاتی که خالءشان در مدیریت شهری احساس میشود، مکتوب شده و تحت عنوان سوگندنامه با کاندیداهای آینده شهرداری تهران توافق و تفاهم صورت گیرد. محتوای سوگندنامه عمدتا مربوط به مواردی میشود که در آن مدیریت شهری دچار آسیب شده است. بیشتر این مسایل در حوزه نظارتی و مواردی است که در قانون به آن اشاره نشده و روی ذکر آن تاکید داشتهایم. در این جلسه رایگیری صورت گرفت و قرار شد؛ سوگندنامه در جلسه آینده به تصویب اعضای شورا برسد.

این عضو شورای شهر آینده در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر نام میثاقنامه به سوگندنامه، تغییری در پیشنویس تهیه ش//ده در کمیسیون حقوقی و نظارت صورت خواهد گرف//ت یا خیر؟ گفت: تصور نمیکنم با تغییر نام در متن س//وگندنامه تغییر خاصی رخ دهد اما به هر حال احتمال دارد تغییرات محدودی صورت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.