کمی مراعات همدیگر را کنیم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ش/یدا ملکی- ایستگاه میدان آزادی. »مس//افرین محترم لطفا هنگام استفاده از پلههای برقی مراقب سالمندان و کودکان باش//ید«. این صدای خانمی است که چند دقیقه یک ب//ار از بلندگوهای مترو پخش میش//ود. سیل جمعیت از واگنهای مترو خارج میش//ود. انگار که قوطی نوش//ابه را حس//ابی تکان داده باش//ی و باز شدن آن حجم زیادی از نوشابه را کف زمین یا روی میز غذاخوری پخش کرده باشد.

جمعیت خارجشده از واگن اصرار دارد هرچه زودتر از ایس//تگاه خارج شود. مردم به یکدیگر تنه میزنند و زودتر رسیدن به پلههای برقی در این لحظه برایشان پیروزی چشمگیری بین دور ماندن از موفقیتهای دیگر روزمرهشان است.

جمعی//ت آزادش//ده از ازدح//ام داخل واگنهای مترو روبهروی پلهبرقی متراکمتر میشود. تراکم هر لحظه استرس را بیشتر میکند. جمعیت هر لحظه بیشتر از ثانیهای قبل به نفر جلویی خود فشار وارد میکند. کمک...کمک... بابا... بابا... کمک... بچهام... پیرمرد س//رش گیج میرود و به عقب متمایل میش//ود. دخت//رش جیغ میزند و کم//ک میخواهد. دختربچ//های تقریبا چهار س//اله روی پله، پش//ت سر پیرمرد ایس//تاده اس//ت. م//ادرش جی//غ میزند و کمک میخواهد.

جمعیت بهتزده اس//ت. نفرات پشت س//ر پیرم//رد، دومینووار تعادلش//ان را از دس//ت میدهند. پلهبرقی اما همچنان در حال حرکت است. خانمی از بین جمعیت پایین پلهبرقی، دکمه اضطراری را فش//ار میدهد و پلهبرقی خاموش میشود. صدای جیغ مادری که دختربچه چهار سالهاش را میخواهد نج//ات دهد و صدای فریادهای دختر جوانی که نگران پدر پیر است، سالن مترو را پر میکند.

مردی جوان پلههای موازی پلهبرقی را به سرعت باال میرود و پیرمرد را از روبهرو بلند میکند. مادر دختربچه پایش زخمی شده و دخترک سالم است.

زنی میانس//ال پایین پلهها داد و فریاد میکند. »ک//دام فالن فالن ش//دهای این پلهبرقی رو خاموش کرد. االن من چه جوری برم باال؟« این جملهها را فریاد میزند و هر قدر مسافران دیگر تالش میکنند موضوع را توضیح دهند، قانع نمیشود.

زن//ی جوان از بین جمعی//ت میگوید: »پله را من خام//وش کردم، اگر این کار را نمیکردیم،بچهوپیرمردآسیبمیدیدند.« زن میانس//ال فریاد میزن//د: »به من چه. همونجور که روشن بود کمکشون میکردن. اصال این همه جیغ و داد واسه چی بود؟!«

ماموران امداد مترو پیرمرد و مادر بچه را به اتاقکی در ایستگاه میبرند.

گ//وش مس//افرها پ//ر میش//ود از مس//افرین محترم لطفا هنگام استفاده از پلههای برقی...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.