اکران جدید »افراطیها« در بابلسر!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

کنس//رتها یکی پس از دیگری در سراس//ر کش//ور لغو میشوند محب//وب م//ن. ماجرا از مش//هد آغاز شد و حاال به قوچان، کرج، یزد، اصفهان و شیراز هم رسیده اس//ت. اصال این مردم موسیقی میخواهند چه کار؟ مردمی که در انتخاب//ات ریاس//تجمهوری ب//ه انس//انی واال و عالم همچون ابراهیم رییس//ی رای نمیدهند، آیا شایس//ته موس//یقی و شادی هستند؟ درستش همین است که جناب علمالهدی دامنه مدیریت خود در کش//ور را گس//تردهتر و کمکم اجرا و ش//نیدن موسیقی را حتی در پس//توی خانهها هم ممنوع کند. تازه خبر نداری که با فشار نماینده اصولگرای مردم بابلسر، رییس اداره ارشاد این شهر به جرم برگزاری کنس//رتهای متعدد از کار برکنار شده و رییس س//تاد انتخاباتی این نماینده به جایش بر مسند ریاست نشسته است! مملکت گل و بلبل به این میگوین//د دیگر. به روحانی رای میدهی ام//ا تفکرات علمالهدی پیاده میشود. یعنی رونالدینیو هم در دوران فوتبالش اینقدر مدافعان حریف را فریب نمیداد که برخی مسووالن ما را میپیچانند.

در راه ک//ه میآیی س//ری به آقای علمالهدی بزن محبوب من. نه نه، مسیرت را عوض کن و وارد این بازی خطرناک نشو. به جناب نانواکناری نماینده مردم بابلسر در مجلس زنگ بزن و بگو ما به دولت اعتدال رای ندادیم که شما مدیران یک شهر را عزل و نصب کنی و تفکرات افراطی بر بابلسر حاکم شود. به او این نکته را هم یادآوری ک//ن که اگر فضا کمی آزادتر شود و تمام اقشار جامعه بتوانند کاندیدای مجلس شوند، آنوقت شما مجبور خواهید شد با شغل ش//ریف خانوادگی خود امرار معاش کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.