دولتتوانافزایشیکبارهحقوقبازنشستگان را ندارد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-مدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریبرساماندهیتشکلهاو حرکتمنسجمکانونهایبازنشستگیبرایپیگیریمطالباتموجودتاکید کرد.محموداسالمیاندرنشستمشترکباروسایکانونهایبازنشستگی استان تهران اظهار کرد: در کشورمان، کارگران، پزشکان، تاجران و بسیاری از اصناف و گروههای دیگر، جهت پیگیری مطالبات بحق خود، تشکل واحد و منسجمیدارندکهجایاینامرمهمدرمیانبازنشستگانکشوریخالیاست. کانونهایبازنشستگیبهصورتجداگانهوبهندرتمنسجمعملمیکنند. در سه سال اخیر به ویژه سال گذشته و امسال که کانونهای بازنشستگی به صورتمنسجمویکصدادرکنارصندوقبازنشستگیکشوریبرایپیگیری مطالبات بازنشستگان حضور پیدا کردند، توجه دولت، مجلس و مسووالن مرتبط بیشتر شد و نتیجه مطلوبی در پی داشت. اعتباری که در دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان در سال 96 مطرح بود، حدود یک هزار میلیارد تومانبودکهباهمکاریورایزنیهایمتعددصندوقوبازنشستگان،اینعدد 2200هب میلیاردتومانافزایشیافت.بازنشستگانوکانونهایبازنشستگی بایدحرکتواحدیرابراساساولویتهایموردنظربازنشستگان،انجامدهند و هرجا صندوق به تنهایی امکان حضور و اثرگذاری ندارد، برای حل مشکالت بازنشستگان،ورودکنند.ویبااشارهبهاینکهنمیتوانازشرایطکنونی،انتظار تحولسریعوگستردهداشت،افزود:شرایطبهگونهاینیستکهدولتبتواند به صورت ناگهانی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. در چهار سال اخیر در صندوق بازنشستگی کشوری و دولت در حد وسع موجود، تالشهای خوبی انجام شده و تحوالت خوبی در حوزه بازنشستگی اتفاق افتاده است. افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری از 450 هزار تومان به یک میلیون و 150 هزار تومان، اجرای بیمه تکمیلی درمان با وجود ممنوعیت اجرای آن توسط مجلس و سپردن بخشی از امور فرهنگی و اجتماعی مثل جشنواره ورزشی به بازنشستگان، اتفاقات خوبی است که البته کافی نیست و برای بهبود آن باید تالش شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.