62 مورد مزاحمت تلفنی برای اورژانس در3 ساعت!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون فنی و عملیات اورژانس تهران گفت: در طول سه ساعت ابتدایی دیروزازمجموع977 تماسیکهگرفتهشده،26 موردمزاحمتتلفنیبوده است.اسماعیل فراهانی در مورد استفاده از موتورالنسها در ناوگان اورژانس تهران اظهارکرد: با ورود 200 دستگاه موتورالنسی که وارد ناوگان اورژانس تهران شده، نیروهای کارشناس فوریت پزشکی در موارد نیاز در سطح شهر ماموریت انجام میدهند و در صورتی که نیاز به انتقال به بیمارستان باشد، ماموران درخواست آمبوالنس میدهند. پیش از رونمایی از 200 دستگاه موتورالنس جدید، 30 دستگاه در سطح شهر عملیات انجام میدادند. بر اساسآمارتیرماه2514 عملیاتانجامشدهودر138 موردازاینماموریتها درخواست آمبوالنس و اعزام به بیمارستان داده شده است.وی در مورد تعداد موتورالنسهایی که در حال حاضر عملیات انجام میدهند، عنوان کرد: به دلیل اینکه نیروهایی که قرار است از موتورالنس استفاده کنند باید فرآیند آموزشی تخصصی را طی کنند، در حال حاضر تمام آنها وارد ناوگان نشدهاند واز002 دستگاهموردنظرتاآخرهفتهتعدادموتورالنسهایمورداستفادهبه 100 دستگاهمیرسدوباقیآنهانیزبهمروردرهفتههایآیندهمورداستفاده قرار میگیرند.معاون فنی و عملیات اورژانس تهران در مورد مزاحمتهای تلفنی که برای شماره اورژانس ایجاد میشود، اظهار کرد: متاسفانه هنوز این مزاحمتها وجود دارد و از ساعت 8 تا 11 صبح، از بین 779 تماس ثبت شدهدراورژانستهران،26 موردیعنی9/7 درصدتماسهامزاحمتتلفنی بوده اس//ت. به صورت میانگین هر روز بیش از 650 مزاحمت تلفنی برای اورژانس ایجاد میشود. امیدوارم تمام دستگاههایی که در این زمینه نقش دارند، در راستای ارتقای فرهنگی تالش کنند. ماهیت کار اورژانس رسیدگی به بیماران است و امیدوارم افرادی که مزاحمت ایجاد میکنند به این درک برسند که این لحظات به حیات یک انسان وابسته است. از تمام سازمانهای مرتبط درخواست دارم که همکاری کنند تا مزاحمتها کاهش پیدا کند و بتوانیمبهشکلواقعیبهمردمکمککنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.