تشریح میثاقنامه شهردار آینده تهران

Jahan e-Sanat - - NEWS - شهرگرد

ایسنا-منتخبشورایشهرپنجمتهراندر خصوصمیثاقنامهشهردارآتیتهرانتوضیحاتی ارائه کرد و گفت: برنامههای کاندیداها تا شنبه هفته آتی به منتخبان شورا ارائه میشود.حجت نظریبااشارهبهجزییاتمیثاقنامهیاسوگندنامه شورای شهر پنجم با شهردار آینده ضمن اشاره به اهمیت نظارت پیشینی در مدیریت شهری افزود:اینمیثاقنامهعدمامکاننظارتمناسببر شهرداریازسویشورایشهرراترمیممیکند. هفتبندمیثاقنامهدرکمیسیونموقتحقوقی و نظارت شورای شهر پنجم تصویب شده اما در جلسه منتخبان ش//ورای شهر پنجم در نوبت مطرح ش//دن است. بندهای این میثاقنامه یا سوگندنامه الزامآور است و شهردار پس از امضا بایدنسبتبهتعهداتخودبهشوراپاسخگوباشد. بر اساس این میثاقنامه شهردار موظف است در انجامکارهایخودبهمصوباتباالدستیهمچون طرحتفصیلی،طرحجامعوبرنامههایپنجساله و نیز مصوبات شورا متعهد باشد و آنها را مالک عمل خود قرار دهد. ش//هردار آینده تهران باید تمکین به مصوبات شورا را در دستور کار خود قرار دهد. اگر شهردار به مصوبات و نظرات شورا اهتمام نداشته باشد و همراه نمایندگان مردم نباشد، شروعی برای شکستهای دوباره جریان اصالحات خواهد بود و عدهای منتظر وقوع این اتفاقهستند.

وی همچنین با بیان اینکه در این میثاقنامه بر اس//تفاده از ظرفیت زنان و جوانان تاکیدی ویژه ش//ده تصریح کرد: برای توسعه متوازن و کادرسازی،شهرداربایدازظرفیتزنانوجوانانبا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.