نجفی نامزدی شهرداری تهران را پذیرفت

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلخند

قیداصلشایستهساالریاستفادهکند.همچنین براساساینمیثاقنامهمقررشددوگزینهنهایی پستشهرداریتهران،معاونانومدیرانمناطق را به شورای شهر معرفی کنند. شهردار شورای تماما اصالحطلب، باید اصالحطلب باشد اما از آنجا که اصل شایستهساالری نباید مخدوش شود،میتواندرپستهاوسازمانهاییکههیچ اصالحطلبی برای آن اصلح شناخته نمیشود، از گزینههایغیراصالحطلبیاستفادهکرد.درحال حاضراینمیثاقنامهتنهادرکمیسیونحقوقی و نظارت تصویب شده و ممکن است در شورای شهرپنجماینبندهاتغییرکند.

ایسنا - یکی از کاندیداهای شهرداری تهران اعالم کرد که محمدعلی نجفی نامزدی این سمت را پذیرفته است.

حس//ین مرعش//ی ضمن اعالم این خبر گفت: آقای نجفی روز گذشته نامزدی این سمت را پذیرفتند و اکنون در حال تنظیم برنامه خود برای ارائه هستند. این اعالم آمادگی در حالی است که پس از تشکیل شورای پنجم، ش//هردار تهران با نظر اعضای ش//ورا انتخاب و به وزارت کشور معرفی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.