مشکل نواقص دارویی داروخانهها با سامانه0941 حلنمیشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

میزان- مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: سامانه 1490 عالوه بر راهنمایی مردم، به عنوان سامانهای برای آگاهی از کمبودهای دارویی داروخانهها محس//وب میش//ود که مخاطبان با اعالم نواقص دارویی، نیازهای دارویی را تا حدی مشخص میکنند.اکبر عبداللهی افزود: در حال حاضر بزرگترین مشکل دارویی ما در کشور داروهای برند است که با وجود داروهای تولیدداخل،بیماروپزشکمتقاضیبرندخارجیهستند.اخیرا002 قلمدارو جزوپرطرفدارتریناقالمداروییبودهاستکهازاینتعداد،021 قلمآنمربوط بهداروهایبرنداس//تو05 قلممابقی،داروهاییاس//تکهمردمنمیداننداز کجا میتوان آن را تهیه کنند. داروهای کمیاب در همه داروخانهها قابل فروش نیستند و بیماران باید برای تهیه آن به برخی داروخانههای خاص در سطح شهر مراجعه کنند. یکی از کاربردهای مهم این سامانه، معرفی داروخانههای خاص به متقاضیانورفعنیازبهداروهایکمیاباست.ازبین002 دارویکمیاب،03 قلم آن به داروهایی تعلق دارد که در بازار جهانی با کمبود روبهرو است یا شرکتهای تولیدکننده آن در عرضه به موقع داروها کوتاهی کردهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.