تصویبیکفوریتنامگذاریخیابانی به نام مریم میرزاخانی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا-رییسکمیسیونشهرسازیشورایشهرازتصویبیکفوریت طرح نامگذاری خیابانی به نام مریم میرزاخانی خبر داد.محمد ساالری گفت: صبحدیروزدرجلسهشورایشهرتهرانطرحنامگذارییکیازاماکنپایتخت بهنامایننابغهنامدارریاضیباامضایاکثریتاعضایشورایشهرتقدیمهیات رییسهشد.باتصویبیکفوریتایننامگذاری،کمیسیوننامگذاریموظف میشود نسبت به جانمایی خیابانی به نام این نابغه ریاضی اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.