15

Jahan e-Sanat - - NEWS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ديدار الكالس//يكو دوستانه رئالمادريد و بارسلونا بامداد ديروز با پيروزي شاگردان ارنستو والورده به اتمام رس//يد تا اين ديدار حواش//ي و شايعات خاص خود را بهدنبال داشته باشد.

شايد رئالمادريد بازنده ديدار الكالسيكو دوستانه در تور پيشفصل آمريكا برابر بارس//لونا بوده باشد اما هرگز اهداف زيزو را دستكم نگيريد. او به راحتي هيچ شكستي را نخواهد پذيرفت، والورده نيز شايد سرمست از اين پيروزي باشد اما قطعا معادلههاي خود را بر فرض خروج نيمار از بارسلونا در درون زمين حل ميكرد!

شروع ضعيف و بيجان رئالمادريد در اين ديدار برابر كاتاالنها و شروع هيجانانگيز و قدرتمندانه بارسلونا در همان آغاز كار و به ثمر رس//اندن دو گل در هفت دقيقه قطعا نشاندهنده قدرت و برتري هيچيك از اين دو نخواهد بود چراكه ما تنها بخشي از خروجي كار را ميبينيم و بخشي ديگر را هرگز نخواهيم فهميد.

رئالمادريد تركيبي از جوانهاي خود را در اين ديدار محك زد و بارسلونا با دغدغه نبود نيمار تاكتيكهايش را پيش برد، در حالي كه نيمار در كنار آنها بود و كسي او را يك مهره ثابت نميدانست.

نكته جالب در ديدار الكالسيكو دوستانه، آرامش خاطر بازيكنان بارسلونا درون زمين بازي بود! مسالهاي كه خيلي خوب از سوي كادر فني تيم مديريت شده ب//ود و هيچگونه تنش يا جنجالي ب//ه درون زمين راه نيافت، چرا كه آبياناريها در هفتههاي اخير شايعهها و فشارهاي زيادي را تجربه كرده بودند و اين مساله حتي براي آنها به درون تمرينات كشيده شده بود تا ستاره سلسائويي بارسلونا با سمدو بازيكن تازهواردشان دچار درگيري شود!

در آن س//و نكته بسيار مهم براي مادريديها، رئال بيكروس و رونالدو بود، رئالي كه شخصيت جنگجويانه خود را از دست داده بود و بسيار پايينتر از سطح برتر اروپا و جهان حاضر ش//ده بود، ش//ايد اين نكته براي هواداران رئالمادريد قابل درك باشد كه ستارههايشان غايب بودهاند و اين نتيجه نيز حاصل دست خالي بودن آنها در اين ديدار بوده است! اما اين تمام ماجرا نيست!

رئالمادريد وابستگي شديدي به ستارههاي خود دارد و اي//ن اتفاق براي آنها خوش//ايند نخواهد بود؛ مس//الهاي كه زيدان به خوبي آن را فهميده اس//ت و ح//اال به دنبال پرورش س//تارگاني جوان همچون آسنسيو است.

پشت الكالسيكو دوستانه تور پيشفصل آمريكا دو غول اسپانيايي بيشك بحث آمادگي و شناخت طرفين از روند جديد خود است كه ميتواند به اين دو رقيب براي عملكردي بهتر در فصل 2017-2018 كمك كند.

از طرف//ي رئالمادري//د در پيشفصل در كس//ب پي//روزي ناكام بود. رئالمادري//د پيشفصل خود را با حضور در آمريكا و شركت در چمپيونز كاپ آغاز كرد. قهرمانالليگاوليگقهرماناناروپا7102 نااميدكننده ظاهر شد. شاگردان زينالدين زيدان كه فصل گذشته شكستناپذير بودند در سه بازي خود در كسب پيروزي ناكام ماندند.

مادريد در نخستين بازي برابر منچستريونايتد قرار گرفت و يك بر يك برابر اين تيم متوقف ش//د اما در ضرباتپنالتيمغلوبحريفانگليسياششد.دردومين بازي سفيدپوشان نتيجه ضعيفي كسب كردند و چهار بر يكمغلوبمنچسترسيتيپپگوارديوالشدند.شاگردان زينالدين زيدان بامداد ديروز فرصت داشتند با شكست بارس//لونا به ناكاميهاي خود پايان دهند اما در شش دقيقه آغازين بازي دو گل دريافت كردند و در نهايت سه بر دو مغلوب حريف ديرينه خود شدند.

مادريد قرار است سوم آگوست يك ديدار دوستانه برابر تيم منتخب لي//گ انجام دهد. اين بازي آخرين فرصت ش//اگردان زيدان براي آمادهس//ازي و جبران نتايج بد پيشفصل است. سفيدپوشان هشتم آگوست )چهارشنبه هفته آينده( در سوپرجام اروپا به مصاف منچستريونايتد خواهند رفت و سپس سوپرجام اس//پانيا و برگزاري دو الكالس//يكو ديگ//ر را پيشرو خواهند داشت. بارسا؛سلطانالكالسيكوهايدوستانه در مجم//وع ديدارهاي رس//مي اي//ن دو تيم رئال همچنان با نتيجه 93 بر 91 در جدالي تنگاتنگ گوي س//بقت را از حري//ف جدايي طلب خود رب//وده اما در ديدارهاي دوستانه اوضاع به شدت فرق ميكند.

بارسا و رئال تاكنون 34 بار در ديدارهاي تداركاتي مقاب//ل هم صفآرايي كردهاند ك//ه كاتاالنها 20 برد كسب كردهاند و فقط در چهار ديدار طعم تلخ شكست را چشيدهاند. اين نشان ميدهد آنها ديدارهاي تداركاتي با كهكشانيها را هم جدي ميگيرند يا حداقل عملكرد بهتري دارند. بايد ديد در اين فصل مملو از الكالسيكو چه نتايجي رق//م ميخورد. والورده اولي//ن بازي را از زي//دان برد تا پاگش//اي خوبي در اي//ن چالش بزرگ داشته باشد. جدال بارسا و رئال بر سر ديباال پائولو ديباال، ستاره آرژانتيني يوونتوس به شدت مورد توجه دو غول بزرگ فوتبال اسپانيا قرار گرفته است. با توجه به جدايي احتمالي نيمار و پيوستن اين ستاره 52ساله به پاريسنژرمن، بارسلونا از استطاعت مالي مناسبي براي جذب يك جايگزين بزرگ براي نيمار برخوردار است و پائولو ديباال، يكي از كانديداي مورد نظر بلوگراناست.

طبقاخبارالرپوبليكا،بارساقصدداردبامبلغ021 ميليونيوروبرايخريد ديباال اقدام كند و س//ران يوونتوس نيز اعالم كردهاند كه در صورت دريافت پيشنهاد در مورد اين ستاره 22ساله، آن را بررسي خواهند كرد.

همچنينرئالمادريدويونايتدنيزهميشهازتحسينكنندگانديباالبودهاند و با توجه به دشواريهاي جذب كيليان امباپه، ممكن است كهكشانيها نيز تمركز خود را روي جذب ديباال قرار دهند. با فروش ستارگاني چون ويدال و پوگبا در سالهاي اخير، يوونتوس نيز هميشه نشان داده مشكلي با از دست دادن بازيكنان خود در صورت رسيدن پيشنهادهاي هنگفت ندارد. شرطامباپهبرايتمديدقراردادباموناكو ستاره جوان موناكو تنها در يك صورت قرارداد خود را با اين باشگاه تمديد ميكند. امباپه كه استعداد جديد فوتبال فرانسه و اروپاست تنها 18 سال سن دارد. او مورد توجه باشگاههاي بزرگ اروپايي قرار گرفته و احتمال جدايياش از موناكو زياد است.

امباپه در فصلي كه گذشت از بهترينهاي موناكو بود و سهم بسزايي در قهرماني اين تيم در ليگ فرانسه و صعود به نيمهنهايي ليگ قهرمانان اروپا داشت. آرسنال، منچسترسيتي و رئالمادريد از مشتريان جدي اين بازيكن جوان به شمار ميآيند و حاضر هستند براي او رقمهاي نجومي پرداخت كنند. روزنامه لوپاريزين فرانسه از شرط اين مهاجم جوان براي تمديد قراردادش با موناكو سخن به ميان آورد و نوشت: امباپه يك پيشنهاد جدي براي تمديد قرارداد خود به س//ران موناكو داده اس//ت. او به آنها گفته كه تنها در صورتي قرارداد خود را تمديد ميكند كه باالترين رقم دستمزد را در بين بازيكنان دريافت كند.

به نوشته لوپاريزين باشگاه موناكو هنوز با درخواست اين بازيكن جوان خود موافقت نكرده و اين احتمال زياد است كه او هم مانند چند ستاره بزرگ ديگر موناكو تيم را ترك كند. مورينيوخواهانگرتبيلبعدازجامجهانيروسيه بنابه نوشته يك روزنامه چاپ انگليس، آقاي خاص آماده ميشود گرت بيل را بعد از جامجهاني روسيه به خدمت گيرد.

ژوزه مورينيو، اين روزها دغدغههاي زيادي دارد. او هم براي آيندهاي نزديك برنامهريزي ميكند و هم براي سال بعد به فكر انتخاب بازيكن است. مسوول فني و نقل و انتقاالت پرتغالي تيم اولدترافوردي در انديشه جذب »گرت بيل«، ستاره ولزي رئالمادريد است.

البته مورينيو، اين بازيكن توانمند را براي فصل جديد نميخواهد بلكه در برنامه آينده خود منظور كرده و خواهان استخدامش براي تابستان بعدي يعنيپسازجامجهاني8102 روسيهاست.دراينگزارشهمچنينذكرشده، مورينيو رقم بالغ بر 90 ميليون پوند را براي ستاره هجومي كهكشانيها در نظر گرفته است. PSG قهرمان سوپركاپ فرانسه پاريسنژرمن موفق شد با غلبه بر موناكو براي پنجمين بار متوالي عنوان قهرماني سوپرجام فرانسه را بهدست آورد.

شاگردان اوناي امري با نتيجه دو بر يك موناكو را مغلوب كردند. در اين بازي ابتدا سيدبه در دقيقه 30 موناكو را پيش انداخت و نيمه اول با برتري اين تيم به پايان رسيد. در نيمه دوم پاريسنژرمن با درخشش دني آلوس هافبك برزيلي كه به تازگي به اين تيم پيوس//ته اس//ت، گل تس//اوي بخش را از روي ضربه كاش//ته در دقيقه 51 به ثمر رساند و در ادامه ربيوت در دقيقه 63 با ضربه سر گل برتريبخش پاريسيها را وارد دروازه موناكو كرد.

دني آلوس كه براي نخستين بار در تركيب پاريسنژرمن به ميدان رفت، توانست گل نخست تيمش را به ثمر برساند تا در كسب اين قهرماني نقش داش//ته باش//د. اين بازيكن برزيلي با قهرماني كه به دست آورد به پرافتخارتري//ن بازيكن تاريخ فوتبال جهان از حيث كس//ب جام تبديل شد. آلوس با قهرماني در سوپرجام تعداد قهرمانيهاي خود را با پيراهن تيمهاي مختلف به عدد 35 رس//اند تا با ركورد بيشترين تعداد جام كه متعلق به رايان گيگز و كيني دالگليش است برابري كند. آلوس با پيراهن باهيا يك جام در سويا پنج جام بارسلونا، 23 جام يوونتوس، دو قهرماني، س//ه قهرماني با تيم ملي فوتبال برزيل و يك قهرماني با پاريسنژرمن را در كارنامه دارد.

ج عمودي: -1 م//ردن از غص//ه- از مراك//ز تحصیلي با عن//وان مقطع متوسطه -2 نويس//نده فراماس//ونري در اي//ران- درخش//ان و روشنيبخش- صاحب آثار ايلیاد و اُديسه -3 نابودگر- شاهزاده فرنگي- وثیقهگذار -4 قربانگاه حج- سرحدي- سدي در كشور- ترس -5 فهرستي از آگاهيهاي كتابشناسي و ماخذها- چشم خوابآلود- حرف فاصله -6 عالمت مفعول صريح- بلنداي آسمان- حادثه و اتفاق -7 تمامي- باطراوت- اشاره تاكیدي به نزديك دارد -8 شهري در ش//مالغربي استان يزد- نابودي و انهدامابزاري براي بريدن -9 فريادي براي تشويق- توقف كوتاهمدت در جايي براي استراحت- كشتي مجهز -10 داراي مسافت زياد- صف و رسته- غیر از -11 تیر كوتاه پیكاندار- ناموس و آبرو- ناامید -12 جف//ت و عنوان 3 روز از روزهاي هفته- نوش//یدني مطلوب- همصحبت- دستور الزماالجرا -13 می//وه قرم//ز تابس//تاني- س//یاهرنگ- مهرب//ان و تسليدهنده 41-دوستيوهمدمي-رستنيكوچكترازدرخت-آسیاب كوچكخانگي -15 شیوه مكتوب حزب- فاتح شدن افقي: -1 آشفته و بينظم- تند قدم -2 لقب حكام مغول چین- طايفهاي از قريش كه به خالفت رسیدند- دستگاه جوشاننده ديگ بخار -3 عرص//ه مس//ابقات- آم//دن حضرت آدم)ع( از بهش//ت به زمین- ش//هري در شمالش//رقي اس//تان آذربايجانشرقي -4 چرك محل زخم- حرف همراهي عرب- حرف نادرست- ذره كوچك در عناصر -5 شكمبند طبي- سرود نظامي- از انبیاي الهي -6 درياچهاي در استان فارس- حاجت و مقصود- كلمه همراهي -7 گاه از ترس بر اندام افتد- آيین خداپرستي- جنس كندو -8 از جمله دروس دبستاني- صداقت- مقتول -9 صدايي در موسیقي- افضل- همسر پادشاه -10 واحد پولي در قاره آسیا- پلوي آبكش نشده- طاقت و توانايي انجام كار -11 وارسته- مربوط به زمان گذشته و دور- ماه كمحرف -12 هر بخش سرمايه شركت- از داروهاي طب قديم مانند مشك- فرياد تحقیر جمعیت- بعد از غذاي اصلي -13 توبهپذير- از صفات باري تعالي- فني زيبا در كشتي فرنگي -14 عدم آشوب- زاده دام- فاقد ممانعت قانوني -15 پدر سام در شاهنامه- كتابي نوشته هنري فیلدينگ نويسنده انگلیسي جوابجدولشماره939 ف ر س ا ي ش ع ا ب ر ب ا ن ك ر و ا ي ت ا ص ي ل ش ه/ ا ب ه/ ي م ه/ م ر ب ا ب ر ا ب ر د ن ش ا م ه/ د ي چ ت ر و ي گ ن ي ك ر و ن ش ك ن د ت و س ك و ر د د ا م د ا ر ي ر ا م م ا ر و ت ه/ ر ا س ل ا ي س ت د و س و م س ن ك ا ت ن ي ا ا ت ر ي ش ش و ي گ د ا د ر س ي ز ب ر ت ا ل ا ر و ح ي ع ن ا ي ت م ن ي م ا ل ا ي ا ب ب ر ا گ ن ج و ر خ و ن ي پ ا ز ل د ج ل ه/ ت ا ن ك ف ي ن ا ل ن ا ه/ م ا ه/ ن گ پ ا ك ي ز ه/

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.