مدالآوري ايران در خطر!

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس رويداد

كميته ملي المپيك بابت نامهاي كه در اعتراض به برخي اقدامات براي برگزاري بازيهاي داخل سالن آسيا به رييس شوراي المپيك آسيا ارسال كرد، هيچ پاسخي نگرفته است. اقدامات نامتعارف و تصميمات غيرقانوني كه از سوي تركمنستان براي ميزباني بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا انجام شده است، كميته ملي المپيك را بر آن داشت طي نامهاي رسمي اعتراض خود را به شوراي المپيك آسيا (OCA) بهعنوان متولي ورزش آسيا و برگزاري اين بازيها اعالم كند. اين نامه با امضاي كيومرث هاشمي و براي رييس OCA ارسال شد. در اين نامه رييس كميته ملي المپيك با اشاره به برخي اقدامات تركمنها براي برگزاري بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا كه كشورهاي شركتكننده را با چالش مواجه كرده است، خواستار رسيدگيبهآنهاشد. يكيازايناقداماتدررابطهباسيستمثبتناماعضاي كاروان كشورها در مرحله دوم و ماقبل آخر بود. قرار بود اين مرحله از ثبتنام طي نشستي در عشقآباد انجام شود اما مسووالن كميته برگزاري بازيها به يكباره نشست را لغو كرده و سيستم تله كنفرانس را جايگزين آن كردند.

پنجمين دوره بازيهاي داخل س//الن آسيا براي دومين بار همزمان با هنرهاي رزمي آس//يا برگزار ميش//ود. اين دوره بازيها از 26 شهريورماه با حضور نمايندگاني از 69 كشور در عشقآباد آغاز شده و تا پنج مهرماه ادامه خواهدداشت. يكيديگرازموارديكهدرنامهاعتراضكميتهمليالمپيك به OCA و بابت اين بازيها مطرح شد، در رابطه با امكان ثبتنام دو ورزشكار از هر كشور در هريك از مادهها و اوزان رشتههاي انفرادي بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا بود.

كميتهمليالمپيكنسبتبهايناقدامبهشدتمعترضاستبهخصوص اينكه اوال برخالف قوانين كميته بينالمللي المپيك)COI( است و ثانيا در گستردگي كاروان كشورها و حتي مدالآوري آنها تاثيرگذار است در حاليكه قانوني و منطقي نيست. به همين دليل در نامه ارسالي كيومرث هاشمي به شيخ احمد الصباح، اين موضوع نيز مطرح شد تا به آن رسيدگي شود.

نامهاعتراضيكميتهمليالمپيكبهرييسشورايالمپيكآسياسههفته پيش براي وي ارسال شد و تا امروز اما هيچ پاسخ و واكنشي نسبت به اين نامه داده نشده است. البته شوراي المپيك آسيا اين روزها عالوه بر مشغلههاي هميشگي با حواشي مربوط به شكايت وزارت ورزش كويت عليه شيخ احمد الصباح هم مواجه است چراكه وي به خاطر ابهامات مربوط به برگزاري جام 2003 خليج و براي رفع آنها و پاسخگويي به بازپرس دادستان، احضار شده است اما اينكه چرا كوچكترين واكنشي به نامه ايران داده نشده است، جاي تامل دارد! در هر صورت طي اين مدت كميته ملي المپيك ثبتنام مرحله دوم اعضاي كاروان ايران براي حضور در بازيهاي داخل س//الن و هنرهاي رزمي آسيا را با استفاده از سيستم پيشنهادي تركمنها يعني تله كنفرانس )استفاده از اسكايپ( انجام داد كه نتيجه آن هم ريزش كاروان ايران به 776 نفر بود. كميته ملي المپيك ايران اميدوار است طي مدت زمان باقيمانده تا آغاز بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آسيا، شوراي المپيك آسيا به اين بازيها ورود جدي داشته باشد تا بازيها در چارچوب مشخص و قانوني و به دور از هرگونه چالشي برگزار شود. صعود دو قايقران به فينال B قهرماني جهان سهميهمليازليگبسكتبالحذفشد ماتيچدرآستانهپيوستنبهمنچستريونايتد منصورياندركميتهاخالق شكايتپارسجنوبيبهفيفا )منبع:خبرگزاريهايداخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.