خيابانخوابي قهرمانهاي تيم ملي كاراته ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تيم ملي كاراته ايران چند روز قبل در بازيهاي جهاني لهستان شركت كرد و توانست با يك طال و چهار نقره بهترين نتيجه تاريخ ايران در اين مسابقات را كسب كند. بعد از گذشت چند روز از بازگشت اين تيم، تصاويري از مليپوشان ايراني در لهستان منتشر شده كه به شكل عجيبي روي زمين و كنار ايستگاه قطار استراحت ميكنند. سرمربيتيممليكاراتهدربارهانتشارتصاويرعجيبازاستراحتمليپوشان در ايستگاه قطار لهستان گفت: اين تصوير مربوط به زماني است كه از ورشو بايد با قطار خودمان را به شهر ورسالو ميرسانديم. ابتدا ما به اوكراين رفتيم و از آنجا خودمان را به ورشو رسانديم و به خاطر اينكه بازيها در شهر ديگري بود، مجبور بوديم با قطار به آن شهر برويم. مشكل خاصي نبود و مليپوشان تا رسيدن قطار مشغول استراحت بودند و اين تصوير آنجا گرفته شده است.

وي در ادامه از وضعيت اس//فبار امكانات ميزبان براي اس//كان ورزشكاران خبر ميدهد: وقتي به شهر محل برگزاري مسابقات رسيديم، ميزبان براي تيمها محلي را در نظر گرفته بود تا تمام نفرات آنجا اسكان داشته باشند. وضعيت اين محل كه شبيه خوابگاه دانشجويي بود، افتضاح بود. به همين دليل فدراسيون تصميم گرفت براي ما محل جداگانهاي را در نظر بگيرد و ما به يكي از بهترين هتلهاي شهر ورسالو رفتيم با اينكه تقريبا تمام تيمها در همان خوابگاه دانشجويي مستقر بودند.

هروي در پاس//خ به اين سوال كه قبول دارد خوابيدن روي زمين در شان يك مليپوش نيست، گفت: بله، اين موضوع را قبول دارم و قهرمانان بايد بيشتر به فكر سالمتيشان باشند. به هر حال بر اثر خستگي چنين اتفاقي رخ داده و فدراسيون نيز در آن تقصيري نداشت. لهستانيها ميزباني خوبي در اين مسابقات نداشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.