رقم دور از تصور قراردادها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س//رمربي پيشين نفت تهران در آخرين پست اينستاگرامي خود با اشاره به وضعيت جذب بازيكن در تيم نفت تهران، به رييس قبلي و فعلي فدراس//يون فوتبال تاخت.

علي كريمي، سرمربي پيشين نفت تهران كه در آستانه ديدار سوپرجام ايران از هدايت اين تيم كنارهگيري كرد، بعد از جدايي شاهد آن بود كه بازيكناني را كه براي بازي در نفت تهران مدنظر داشت از اين تيم كنار گذاشته شدند و با حضور حميد درخشان،بازيكنانجديديبهاينتيمملحقشدند.اكنونبعدازحدوددوهفتهعلي كريمينسبتبهاتفاقاتپيشآمدهدرباشگاهنفتتهرانواخباروشايعاتيكهدراين زمينه منتشر شده، واكنش نشان داد و مسووالن ارشد فدراسيون فوتبال را به شدت موردانتقادقرارداد.كريميبابهاشتراكگذاشتنعكسيدرپستخودنوشت:آقايون تاج و ساكت و كفاشيان، كالتون رو بندازيد باال. اين تيترها رو ميبينيد چه حسي بهتوندستميده!افتخار.البتهشمابعداز9 سالاگهميخواستينوميتونستينكه اين فوتبال درست شده بود. البد رييس بعدي هم آقاي ساكته. كاش يه زلزله بياد تو فدراسيون و يه تيكه از اين دايره بسته خراب بشه. شايد يه نفر خيرخواه فوتبال وارد اين دايره بشه. بازيكنان من متاسفانه پول نداشتن. بازيكن من با موتور ميومد سر تمرين.همونبازيكنيكهباشگاهقرارداد001 ميليونتومانيشروكرد001 هزار تومان براي يك فصل! گفتني است، علي كريمي تصوير قرارداد بازيكني را كه مدعي شده بود برخي افراد مبلغ صد ميليون توماني آن را به صد هزار تومان تغيير دادهاند، منتشر كرد و در توضيح آن به اين عبارت بسنده كرد: بدون شرح.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.