سقوط يكردهاي ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تيم ملي ايران در پايان ماه آگوست ميالدي در امتياز 893 باقي مانده اما از آنجايي كه تيم ملي كاستاريكا در اين ماه با افزايش قابل توجه امتياز مواجه شده اين تيم با 918 امتياز تا رده 21 جهان صعود خواهد كرد. به همين دليل شاگردان كارلوس كيروش در ماه بعدي ميالدي با يك رده س//قوط در رده 24 جهان قرار خواهند گرفت. همچنين در رنكينگ ماه بعدي، تيم فوتبال برزيل دوباره به رده اول دنيا بازگشته و تيم ملي آلمان به رده دوم سقوط خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.