المپيك لندن كثيفترين المپيك تاريخ!

Jahan e-Sanat - - NEWS - قاره فوتبال

تورنمنتي كه قول داده بودند پاكترين المپيك تاريخ باشد در حال حاضر با توجه به شواهد و مدارك موجود احتماال آلودهترين المپيك تاريخ است. بزرگترين بحران در رقابتهاي دووميداني اتفاق افتاده؛ جايي كه مدارك و مستندات نشان ميدهند از بين فيناليستهاي هر هفت رشته حداقل يك نفر مشكوك به استفاده از مواد نيروز هستند.

به نوش//ته ديليميل، در سايه پرونده دوپينگ گسترده در روسيه گزارشگران اين روزنامه موارد باقيمانده از المپيك لندن را يك بار ديگر آزمايش كردهاند كه نتايج آن بسيارشوكهكنندهاست:ازبين656 فيناليستموادمختلفدووميدانيدرالمپيكلندن، 87 نفر 13) درصد( پيش از آن در حداقل يك پرونده دوپينگ حضور جدي داشتهاند؛ تقريبا از هر هفت نفر، يك نفر.

بين فيناليس//تهاي مواد مختلف رقابته//اي دووميداني المپيك لندن، 138 نفر 21) درصد( براي مدتها با دوپينگ ارتباط داش//تهاند. اين افراد از سرمربي يا ايجنت يا پزشك دخيل در پروندههاي دوپينگ استفاده كردهاند. اين گروه شامل كس//اني كه در دوران حرفهاي خود دوپينگ كردهاند يا از انجام آزمايش دوپينگ فرار كردهاند هم ميش//ود. البته اين افراد هرگز محروم نش//دهاند و دوپينگ آنها توس//ط گروه هكر »فنسي بيرز« كه سال گذشته پروندههاي مخفي وادا را منتشر كرد، تاييد ش//ده است. به بيان ديگر 34 درصد حاضران در رقابتهاي دووميداني المپيك لندن يا پيش از آن دوپينگ كرده بودند يا در تيم خود كسي را داشتند كه در پروندههاي دوپينگ حضور داشته است. تعجببرانگيز نيست كه بدانيم روسيه بدترين وضعيت را در اين رقابتها داشته است. از بين 53 ورزشكار روس حاضر در فينال مواد مختلف رقابتهاي دووميداني، 29 نفر با دوپينگ ارتباط داشتهاند؛ سه نفر از مدالآوران اين كشور تا امروز مجبور شدهاند مدالهاي خود را به دليل مثبت اعالم شدن نتيجه آزمايش دوپينگشان پس بدهند. البته اين بحران به هيچوجه مختص روسيه نيست بلكه بحران بينالمللي است. چهار ورزشكار تركيهاي حاضر در فينال مواد مختلف، با دوپينگ در ارتباط بودهاند كه سهم جامائيكا 21 نفر است. وضعيت براي بالروس بسيار بدتر است؛ نيمي از 14 ورزشكار اين كشور كه به فينال مواد مختلف اين رقابتها رسيدند با دوپينگ در ارتباط بودهاند.

آلودهترين رقابت المپيك لندن )و آلودهترين رقابت تاريخ دووميداني المپيك(، رقابت 1500 متر زنان است. پنج نفر از 9 نفر برتر اين رقابتها پيش از رقابتهاي المپيك لندن به دليل انجام دوپينگ محروميت داش//تهاند. دو نفر از آنها در نهايت مدالهاي طال و نقره اين رقابتها را كسب كردند و بعدها مجبور شدند به دليل دوپينگ در اين رقابتها مدالهايشان را پس بدهند؛ هر دوي اين ورزشكارها تركيهاي هستند. پيش از اين رشتههاي وزنهبرداري و بوكس هم پروندههاي مفصل دوپينگ ورزشكاران حاضر در اين رقابتها را بررسي كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.