نارضايتي بوميهاي لنگرود از روند مرمت يك اثر تاريخي؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدير ميراث فرهنگي شهرستان لنگرود معتقداست،مرمتپلخشتياينشهرستان براساس برنامهريزي و با نظارت كارشناسان حرف//هاي در حال انجام اس//ت، در حاليكه برخي اهالي بومي لنگرود ميگويند مرمت اين پل تاريخي توسط شهرداري و بدون در نظر گرفتن هر نوع ضوابط ميراث فرهنگي اجرايي شده است.

بوميهايفرهنگدوستشهرستانلنگرود وفعاالناجتماعيدرصفحههايمجازيخود باايجادهشتگ من نميگذارم پل

خشتي لنگرود - بميرد«، اعتراض خود را به بهس//ازي، تقويت و مرمت پل خشتي لنگرود اعالم كرده و شهرداري را عامل اين اقدام ميدانند؛ به عقيده آنها، ميراث فرهنگي بهدليلنداشتناعتبار،نميتواندچندانمحل انتقادباشد.

س//يدمهدي ش//مس، مديركل ميراث فرهنگي و گردش//گري شهرستان لنگرود درب//اره عمليات مرمت اين بناي تاريخي به ايسنا ميگويد: لحظه به لحظه در عمليات مرمت با كارشناسان ميراث فرهنگي استان برنامهريزيها صورت گرفته و در حال حاضر اين اقدام نيز تحت نظارت است، در مرمت اين پل تاريخي در واقع يك كارشناس حرفهاي مشغول به كار شده، نه يك بناي ساختمان.

وي در پاسخ به اينكه برخي دوستداران مي//راث فرهنگي و فعاالن اجتماعي و مردم بومي لنگرود نسبت به اين مرمت معترض و معتقدند با اين اقدام حتي ظاهر پل به طور كامل تغيير كرده، اظهار ميكند: يك گروه كارشناس حرفهاي در اين زمينه اظهارنظر كردهاند، حرف مردم عادي براي ما نميتواند مالك باشد، آنها 30 سال پيش و زمانيكه مس//ير عبور و مرور از روي پل را با س//نگ الشهايميپوشاندندكجابودندوچرااعتراضي نكردند؟ اقدامي كه امروز در حال حذف آن هستيمتاهيچمصالحيكهدرعرفودربحث ميراث فرهنگي قابل استفاده نيست، در اين بنااستفادهنشود.

شمس با بيان اينكه پل خشتي لنگرود، يكي از نمادهاي غرور مردم اين شهر است، ادام//ه ميدهد: دغدغههاي م//ردم عادي را قب//ول دارم و به آنها احت//رام ميگذارم اما آنها نميتوانند براي ما تعيينتكليف كنند، كارشناس//ان ما كساني هس//تند كه حمام گلشن در كاشان را مرمت كردهاند، نظر مردم عام با كارشناس//ان زمين تا آسمان متفاوت است، بنابراين اگر كارشناسي در اين زمينه اعت//راض دارد با من تماس بگيرد تا در اين زمينهصحبتكنيم.

او با تاكيد بر اينك//ه مواد و مصالح مورد استفاده در اين بناي تاريخي كامال براساس اصول و ضوابط ميراثي است، ميافزايد: با اين وجود با چند بار ب//ارش برف و باران در اين محوطه، پل خشتي لنگرود بار ديگر به حالت اوليه خود برميگردد.

مدي//ر مي//راث فرهنگي و گردش//گري شهرستان لنگرود با بيان اينكه هيچ موردي در مرمت اين بناي تاريخي نيست كه بحث ميراثي آن را زير سوال ببرد، اضافه ميكند: درگذشته05درصداينپلتخريبشدهيا آسيب ديده بود.

شمسهمچنيندربارهعبورومروروسايل نقليه و مردم بر روي اين پل تاريخي ميگويد: هيچ وسيله نقليهاي امكان حركت روي اين پل را ندارد، چون مدتي است با ايجاد مانع، از اين كار جلوگيري كردهايم، از سوي ديگر مدتهاستكهيكپلآهنيدرفاصلهبسيار كمي از اين پل زده شده اما مشكل اين است كه مردم خود حاضر نميشوند قدري راهشان را دور كنند.

او همچنين در توضيح نوع مرمت انجام شده روي اين بناي تاريخي اظهار ميكند: از زمان آغاز مرمت اين بناي تاريخي، عمليات جلبكگي//ري انجام ش//ده و عملياتهاي پاكسازي ش//يميايي و پاكس//ازي خشك مكانيك//ي روي اين بنا نيز در دس//ت انجام است.

ايندرحالياستكهعليرضابندري،فعال اجتماعي با ادعاي اينكه مردم شهر لنگرود از مرمت پل تاريخي »لنگرود« كه توس//ط مديريت شهري انجام شده ناراضي هستند؛ ميگويد: در مرمت اين پل به جاي استفاده از مصالح همگون با بناي تاريخي، از سيمان و آجر استفاده كردهاند.

وي با بيان اينكه حدود 40 س//ال است كه ب//ه طور دائم از روي »پل خش//تي« رد ميشود، ميگويد: بسياري اين بنا را به دوره صفويه نسبت ميدهند، در حاليكه براساس اسناد موجود، اين پل متعلق به دوره ايلخاني و باقيماندهازحدود006 سالپيشاست.

اين بومي لنگرود با اشاره به اينكه در طول اين سالها حتي يك بار هم نديده كه اين پل حفاظت شود، ادامه ميدهد: جا داشت براي حفاظت بهتر و بيش//تر از اين پل دستكم گاهي اوقات تردد روي آن را ممنوع ميكردند، درحالحاضربرخيمواقعوسايلنقليهازروي آنعبورميكنند،عالوهبراينكهمسيرهرروزه بسياري از مردم شهر است.

بارهاازشهرداریخواستهشدبهپل توجهکند

او با بيان اينكه دوستداران ميراث فرهنگي بارها از شهرداران مختلف لنگرود خواستهاند كه به اين پل تاريخي توجه كنند چون اين پ//ل از نظر قدمت بيش از ديگر آثار تاريخي لنگرود قدمت دارد، تاكيد ميكند: بقيه آثار تاريخي پل كمتر از 200 سال قدمت دارند، پيش از اين بناي تاريخي »گنبد پير بهادر« كهقدمتيحدود005 س//الداشتياخانه »منجمباش//ي« متعلق به نخستين حاكم لنگرود يا خانه »دريابيگي« همگي تخريب ش//دند و در حال حاضر هيچ بنايي در اين شهرستان، به جز پل لنگرود متعلق به دوره ايلخاني يا قبلتر از آن نيست.

»بندري« نسبت به استفاده از مصالح آجر و سيمان براي مرمت اين پل تاريخي توسط شهرداري لنگرود هشدار داد و با بيان اينكه همه هزينهها توس//ط شهرداري شهرستان تامين ش//ده، ادامه ميدهد: براساس گفته ميراث فرهنگي شهرستان، هيچ پولي براي مرمت اين بنا در اختيار نداشتهاند تا هزينه كنند.

او اظه//ار ميكند: ما ب//ه عنوان فعاالن و دوستداران ميراث فرهنگي حاضريم در هر دادگاهي حاضر ش//ويم و شهادت دهيم كه مديريت ش//هري مرمت اين پل را برعهده گرفتهاست.حتيخودشهرداريمعتقداست اقدامانجامشدهبراياينبنايتاريخي،مرمت نيستواينپلبايدتقويتسازيشود.درواقع براساساصولاوليهمرمت،نزديكترينمصالح بهمصالحاستفادهشدهبراياينبنابايداستفاده شود، در حاليكه بناي تاريخي پل لنگرود با سيمان سفيد در حال مرمت است.

وي با تاكيد بر اينكه نماي ظاهري پل به صورت كامل تغيير كرده و مانند گذشته خود نيست، ادامه ميدهد: مديريت شهري مدعي است بعد از چند سال بارندگي رنگ پل عوض ميشود و شبيه به گذشته ميشود. اینپلهویتیکشهراست بندري تاكيد ميكند: همه بايد احساس مس//ووليت كنيم. اين پل خش//تي متعلق به كارخانه يك كلوچه خاص نيس//ت كه با انداختن تصوير آن پشت جعبههاي كلوچه ب//راي آن تبليغ كند. اين هويت يك ش//هر است. شهرداري ميخواهد از پل بار بكشد، در حاليكه اگر همين مبلغ را صرف ساخت يك پل جديد ميكردند و اين پل براي عبور و مرور تعطيل شده و براي جذب گردشگران استفاده ميشد دستكم تا 150 سال ديگر ميتوان از آن استفاده كرد.

اين بومي شهر لنگرود در توضيح وضعيت ظاهري پل لنگرود بيان ميكند: دو عرش//ه كوچك در دو طرف اين پل قرار دارد كه در طول سالهاي گذشته يكي از آنها تخريب شده و به جاي آن توسط شهرداري لنگرود پاركينگاحداثشدهاستامايكعرشهديگر هنوزباقياستودرحالحاضرنيزبدنهاصلي پل در حال تغيير شكل ظاهري است.

اوميگويد:مابهعنواننهادهاوسمنهاي مي//راث فرهنگي، معتقديم اين اتفاق باعث تخريب پل ميشود و شهرداري بايد پاسخگو باش//د. همه مردم آمادگي دارند با كشيدن زنجيره انساني دورتادور اين پل حمايت خود را از آن اعالم كنند تا شايد توجه بيشتري به اين بناي تاريخي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.