همچنان روي قول وزير بهداشت حسابميكنيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بهمن كيارستمي با اشاره به راي هيات تجديدنظر كه اواخر هفته گذشته به دست وكيل پرونده پدرش رسيده است، بار ديگر تاكيدكرد:همانطوركهازابتدايپيگيريهايماناعالمميكرديم، همچنان پيگير راي نبوده و نيستيم. منتظر ارائه گزارش يك ماه اول درمان در ايران هستيم.

به گزارش ايسنا، به تازگي راي حكم هيات تجديدنظر پرونده پزشكي عباس كيارستمي به وكيل اين پرونده ابالغ شده است و به گفته بهمن كيارستمي برمبناي اين راي، مجازات تعيينشده با لحاظ نوع تخلفات صورتگرفته متناس//ب نبوده و س//ازمان نظامپزشكي با »تقليل« و »اصالح« محكوميت نامبرده، از سهماه محروميت از مطب در شهرس//تان تهران، تجديدنظرخواه را به »توبيخ كتبي« با درج در پرونده نظامپزشكي و نشريه نظامپزشكي محل )شهرستان تهران( محكوم كرده و راي صادره هم قطعي اعالم شده است.

بهمن كيارس//تمي درباره آخرين وضعيت پيگيري پرونده پزشكي عباس كيارس//تمي در ادامه توضيح داد: بعد از مراسم سالگرد به دعوت وزير بهداشت، جلسهاي در دفتر وزير و با حضور غايبان مراسم سالگرد يعني روساي سازمانهاي پزشكيقانوني و نظامپزشكي تشكيل شد و از بنده نيز دعوت شد در اين جلسه حضور داشته باشم. من هم طبعا به دليل غيبت رسانهها در اين جلسه، شرط حضورم را ضبط صداي اين جلسه اعالم كردم اما بعد دعوت پس گرفته شد و فقط آقاي رضا كيانيان در جلسه حاضر بودند. شنيدههاي بنده حاكي است كه به تفصيل درباره پرونده و تخلفات صحبت ش//ده؛ صداي جلسه هم از سوي خود دكتر هاشمي ضبط شده و فايل در اختيار ايشان قرار دارد.

او يادآور ش//د: بعد از آن جلسه وكيل ما به درخواست دكتر هاشمي از سازمان نظامپزشكي درخواست تجديدنظر كرد اما با توجه به تاريخ صدور حكم قطعي كه هفته قبل براي ما ارسال شده، بعيد است كه براساس اين درخواست، در حكم صادرشده تجديدنظر شود، گرچه همانطور كه بارها اعالم شده، درخواست ما ارائه »گزارش« است نه صدور »حكم«. براي همين سازمان نظامپزش//كي از زماني كه صراحتا اعالم كرد امكان تهيه و ارائه گزارش را ندارد، از نظر ما مرجع صالحي براي رسيدگي به اين پرونده نبود.

كيارستمي با اشاره به مراسم سالگرد پدرش كه وزير بهداشت در آنجا س//خنراني كرد، ادامه داد: ايشان و همكارانشان در آن جلسه گزارش نسبتا كاملي از مقطعي كه وزارت بهداشت وارد مراحل درمان شد، ارائه دادند و در پايان آن جلسه قول دادند كه وزارت بهداشت با همكاري نهادهاي باالدستي، گزارشي از ماه اول درمانيعني71 اسفندتا21 فروردينتهيهوارائهكند.همچنان روي قول ايش//ان حساب ميكنيم و منتظريم و اميدواريم اين گزارش، به ابهامات موجود در آغاز روند درمان و عملكرد پزشك معالج و همكارانشان پايان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.