گردشگري بريتانيا در مسير ركوردشكني دوباره

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گردشگري بريتانيا پس از پايان سال 2016 با ركوردش//كني در سه ماه نخست سال جديد ميالدي ني//ز همچنان به س//ير صعودي خود ادامه ميدهد.

به گزارش اينديپندنت، براساس جديدترين آمار منتشر شده درسهماهنخستسال7102درمجموع3/8ميليونگردشگر به بريتانيا س//فر كردهاند كه اين عدد 10 درصد بيشتر از آمار مشابه سال گذشته است.

ميزان هزينهكرد گردشگران بينالمللي در بريتانيا نيز به لطف كاهشقيمتپوندبا61درصدرشدبه4/4ميلياردپونددراين بازه زماني سه ماهه رسيده است.

كمپان//ي «VisitBritain» كه اين آمار را ارائه داده، اعالم كردهدرفاصلهژانويه-مارس7102،درمجموع45 هزارگردشگر چيني به بريتانيا سفر كردهاند كه حاكي از رشد 27 درصدي در مقايسه با سال 2016 است، ضمن اينكه چينيها در اين مدت 91 ميليون پوند هزينه كردهاند كه آن رقم نيز ركوردي جديد محسوب ميشود.

تعداد گردشگران آمريكايي كه ارزشمندترين بازار توريستي بريتانيا محسوب ميشود نيز با رشد 16 درصدي به 641 هزار نفررسيدهاستكهاينگردشگران406 ميليونپوند)72 درصد بيشتر از سال (2016 در بريتانيا هزينه كردهاند.

پاتريشيا ياتس، رييس كمپاني «VisitBritain» در اين باره گفت: بسيار خوشحال كننده است كه شاهد چنين رشدي در بزرگترين بازارهاي خود از جمله فرانسه و آمريكا و همچنين بازارهاي مهم آينده نظير چين هستيم و انتظار فصل گردشگري قدرتمندي در تابستان را داريم.

مقاصد گردشگري بريتانيا به ويژه پس از كاهش ارزش پوند در مقايس//ه با دالر و يورو پس از برگزيت، محبوبيت بيشتري نزد گردشگران بينالمللي يافته و هماكنون ارزش پوند از زمان برگزاري رفران//دوم خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا با 13 درصد كاهش همراه است.

گردشگراناستراليايينيزبا471 هزارنفرحضورركوردشكني در مقايسه با گذشته در بريتانيا داشتند و شمار گردشگران از فرانسه نيز با رشد 9 درصدي به 991 هزار نفر افزايش يافته و ميزان هزينهكرد آنها نيز به 321 ميليون دالر رسيده است.

همچنين براس//اس اطالعات منتشر شده از سوي كمپاني ،«ForwardKeys» مي//زان رزروهاي بينالمللي تابس//تان در بريتانيا در حال حاضر 9 درصد بيش از رزروهاي تابس//تان 2016 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.