سريال اينترنتي محمدحسين لطيفي آماده شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س//ريال تعاملي »پيكسل« كه محمدحسين لطيفي آن را كارگرداني كرده اس//ت، اين روزها آخرين مراحل فني توليد را پشت سر ميگذارد و از چند هفته آينده آماده توزيع ميشود.

به گزارش روابطعمومي س//ريال »پيكس//ل«، حامد عنقا نويسنده، طراح و تهيهكننده سريال »پيكسل« به كارگرداني محمدحس//ين لطيفي، درباره آخرين وضعيت اين سريال كه قرار است در اينترنت پخش شود، گفت: در حال حاضر مراحل پاياني آمادهسازي اين اثر مانند صداگذاري، دوبله و زيرنويس آن به زبانهاي مختلف طي ميشود.

وي افزود: در حال حاضر »پيكس//ل« به چهار زبان روسي، تركي، اردو و عربي دوبله ميشود و همزمان ستار اوركي مشغول انجام كارهاي پاياني ساخت موسيقي اين اثر است.

عنقا عنوان كرد: با توجه به اينكه جنس ارائه اين اثر به مخاطب تفاوت دارد، كارهاي فني مضاعفتري نيز دارد، براي مثال نوع اصالح رنگ و استفاده از كميك موشنهاي آن متفاوت است، از همينرو در حال حاضر مشغول انجام اين كارها نيز هستيم. در عين حال زماني كه »پيكسل« ارائه شود ملحقاتي به عنوان محصوالت جانبي دارد كه مشغول آمادهسازي آنها براي عرضه يكجانيزهستيم.

به گفته وي، ملحقات »پيكس//ل« متش//كل از برنامهها و س//امانههاي پيوستهاي اس//ت كه مخاطبان براي اولين بار در فضاي مجازي با آن روبهرو خواهند شد.

اين نويسنده در پايان گفت: »پيكسل« از دو، سه هفته آينده آماده عرضه عمومي از شبكههاي اينترنتي ميشود.

»پيكسل« نخستين س//ريال تعاملي به حساب ميآيد كه طراحي، نويسندگي و تهيهكنندگي آن بر عهده حامد عنقاست. او ساختار روايي سريال را با شيوهاي متفاوت پايهريزي كرده است تا مخاطب خودش بتواند در سرنوشت قهرمان داستان مشاركت داشته باشد. كارگرداني فاز اول اين سريال را محمود معظمي و فازهاي دوم و سوم را محمدحسين لطيفي بر عهده داشت.

حميد گودرزي، سحر قريشي، كامبيز ديرباز، پوريا پورسرخ، برزو ارجمند، ليال اوتادي، جواد يحيوي، نرگس محمدي، ياسمن معاوي، وحيد شمسايي، اميد حاجيلي و محمدحسين لطيفي با هنرمندي مهراوه شريفينيا بازيگران اصلي »پيكسل« هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.