صبحانهقهرمانان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آثار كرت وانهگت غالبا تركيبي از طنز س//ياه و مايههاي علمي- تخيلي اس//ت كه از ميان آنها گهواره گربه ،(1963) سالخخانه شماره پنج (1969) و صبحانه قهرمانان (1973) بيشتر مورد س//تايش قرار گرفتهاند. در سال 1999 آستروئيد يا سيارك 25399 را به بزرگداشت او وانهگت ناميدند.

كرت وانهگت در ش//هر ايندياناپوليس در ايالت اينديانا به دنيا آمد. پس از آنكه در رش//ته زيستشيمي از دانشگاه كورنل فارغالتحصيل شد، در ارتش نامنويسي كرد و براي نبرد در جنگ جهاني دوم به اروپا اعزام شد. او خيلي زود به دست نيروهاي آلماني اسير و در درسدن زنداني شد و در نتيجه شاهد بمباران اين شهر توسط بمبافكنهاي متفقين بود كه بيش از 135 هزار نفر كشته به جا گذاشت. پس از پايان جنگ و بازگشت به اياالت متحده آمريكا، در دانشگاه شيكاگو به تحصيل مردمشناسي پرداخت سپس به عنوان تبليغاتچي براي شركت جنرال الكتريك مشغول به كار شد، تا سال 1951 كه با نهايي شدن انتشار اولين كتابش، پيانوي خودكار، اين كار را ترك كرد و تماموقت مشغول نويسندگي شد.

ونهگات بر خالف خيلي از نويسندهها از ماشين تايپ استفاده نميكرد و با خودكار و كاغذ مينوشت. هر روز هم وقت زيادي تلف ميكرد تا كاغذ بخرد. او با اينترنت هم ميانه خوبي نداشت و سايت رسمياش را ديگران بهروز ميكردند. ونهگات ميگفت: »اصال از اين چيز به اصطالح اينترنت سر در نميآورم.«

كرت وانهگت در روز 11 آوريل 2007 در سن هشتاد و چهار سالگي در منزل شخصي خود درگذشت. علت مرگ وي صدمه مغزي ناشي از سقوط اعالم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.