ميكروفن به دستهاي آشنا!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفري- س//ر ظهري داش//تم از خياب//ان كارگر ميرفتم باال كه ديدم ترافيك اس//ت. مالباختگان جمع//ي از صندوقهاي اعتباري درحاليكه پالكارد در دست داشتند مسير را باال ميرفتند و نصف خيابان را بند آورده بودند و پليس هم مراقب بود تصادفي صورت نگيرد يا اتفاقي رخ ندهد. همه چيز آنطور بود كه ميبايد اال آن صدايي كه داشت از پشت ميكروفن بيانيه ميخواند! داشت ميگفت: »از دولت تدبير و اميد هيچ كس//ي خيري نديد« و مالباختههاي عصباني داشتند تكرار ميكردند. صداي طرف خيليآشنابود.لحنخواندنشهم. عينهميندوستانيكهدر راهپيماييعليهاستكبارجهانيميكروفنراميگيرنددستشان و ش//عار سر ميدهند. نمي دانم چرا اما آدم حس ميكرد اين برادري كه ميكروفن را دستش گرفته احتماال در صندوقهای پول سرمايهگذاري نكرده و مشكلش جاي ديگري است.

به هر حال جماعتي داشتند صالت ظهر در خيابان اصلي شهر راه ميرفتند و به دولت بد و بيراه ميگفتند و كسي هم كارشان نداشت و پليس هم اسكورتشان ميكرد. مراتب را جهت اطالع نوشتيم. دوستاني كه با برجام يا راي آوردن دولت مشكل دارند ميتوانند اين روزها در تجمعات قانوني سپردهگذاران شركت كنند و هر چقدر دل مباركشان خواست دولت را به باد ناسزا بگيرند. تازه اسكورت هم ميشويد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.