خصوصيسازي پاشنهآشيل دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دولت دوازدهم بايد تركيبي از وزرايي باشد كه بتوانند شرايط كشور را بهبود بخش//ند. انتظار ميرود دولت شرايط كشور را طي برنامهريزي مناسب پيرو مس//ايل داخلي، خارجي، سياس//ي و اقتصادي در مس//يري قرار دهد كه به سمت عملگرايي حركت كند.

انتظار م//يرود دولت دوازدهم به توفيقات جدي دس//ت پيدا كند اما اي//ن مه//م فقط در ش//رايطي پيش خواهد رفت كه دولت خالي از شعار و رفتاره//اي جناح//ي پي//ش رود و عملگراي//ي و ن//ه ش//عارزدگي را در برنامهريزي خود بگنجاند.

يكيازمشكالتجديدولتيازدهم منتسب كردن آسيبها و مشكالت به دولت قبل بود. در ش//رايط كنوني اگر اين انتس//ابها ادامه پيدا كند به اين معني اس//ت كه دولت خ//ود را مورد انتقاد قرار ميدهد، عملكرد خود را زير سوال ميبرد و اين شانه خالي كردن از مسووليتهاست. اميد ميرود چنين عملكردي در دولت دوازهم تكرار نشود. دولتي كه قرار است مسووليت به عهده گيرد بايد نس//بت به منتقدان نگاهي منصفانه داش//ته باش//د. همچنين در فعاليتهاي خود از نظرات و پيشنهادات منتقداننيزدرراستايتعاليوپيشرفت كشور بهره جويد.

حال آنكه اگر دولت دوازدهم انتقاد را بهعنوان چالش تلقي نكند، آرامش و فرص//ت تعالي و پيش//رفت بيش از شرايطي خواهد بود كه هر اظهارنظري به عنوان چالش تلقي ش//ود. از همين رو اس//ت كه باال رفتن صبر، تحمل و ش//كيبايي دولت، فارغ از جناحبندي و سياس//تهاي حزبي ش//رايط رو به پيشرفت را ايجاد خواهد كرد.

چيدم//ان كابينه دول//ت در ميزان موفقيت آن نقشي مهم و اساسي دارد. چيدماني كارآمد و بابرنامه نيازي است كه دولت دوازدهم بايد به آن توجهي ويژهداشتهباشد.هرقدرچيدمانكابينه فراجناحي باشد و بيشتر از نگاه حزبي، نگاه به توانمنديها مورد توجه باشد، موفقيت بيشتري در پيش خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.