رای مشکوک 14درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئال

وقوع خشونت در رایگیری تشکیل مجلس موسسان در ونزوئال؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - چالش

راه و رسم دیکتاتوری

نيكالسمادورو،45 سالهكهزمانيرانندهاتوبوس بود و در دولت هوگو چاوز به وزارت خارجه و معاونت رياستجمهوري رسيد، در انتخابات سال 2013 كه پس از مرگ چاوز برگزار ش//د، با اكثريت اندكي به رياستجمهوري انتخاب شد. در زمان زمامداري او، مشكالتاقتصاديايكهدرطول41 سالزمامداري هوگو چاوز به تدريج بروز كرده بود، با كاهش بهاي نفت شدت گرفت و به تورم لجامگسيخته و كمبود كاالهاي اساسي از جمله غذا و دارو منجر شد.

مقامات دولتي وضعيت ناگوار اقتصادي را به توطئه خارجي به خصوص آمريكا و سرمايهداري بينالمللي نس//بت دادهاند اما مخالفان، سياستهاي اقتصادي دولت فعلي و س//ابق ونزوئال، س//وءمديريت و فساد گسترده دولتي را مسوول دانستهاند.

نيكالس مادورو براي گسترش ديكتاتوري و قبضه قدرت در ونزوئال، انتخاباتي براي تغيير قانون اساسي برگ//زار كرد كه نتايج آن ضدونقيض بوده چراكه با توجه به موج اعتراضهاي خياباني كه ماههاست طول كشيده و قربانيان آن به 125 نفر رسيده است، اگر بگوييمكهنتيجهاينانتخاباتمشكوكاست،سخني بهگزافهنگفتهايم.برخيآمارهاازحضور5/2 ميليون نفر در اين انتخابات حكايت دارد در صورتي كه مادور بهپيروزي14 درصديخودوشركتهشتميليون نفري اشاره دارد.

آخري//ن نمون//ه از تالش تغيير قانون اساس//ي ب//ه نتيج//ه 51 درصدي تركيه برميگ//ردد كه راه ديكتات//وري اردوغان را هموار كرد كه به طور قطع آخرين آن هم نخواهد بود.

انتخابات مناقشهبرانگیز ونزوئال برای تشکیل مجلس موسس//ان قانون اساس//ی با خشونت، تظاهرات ضد دولتی در سراسر کشور و مرگ چند نفر همراه بود.

مقامهای برگزارکننده رایگیری میگویند 8/1 میلی//ون نفر، یعنی ح//دود 41 درصد از واج//دان ش//رایط در این رایگیری ش//رکت کردهاند. این در حالی اس//ت که مخالفان که ای//ن رایگیری را تحری//م کردهاند، میگویند تنها 2/5 میلیون نفر در آن ش//رکت کردهاند. مخالفان میزان مشارکت را در حدود 12 درصد اعالم کردهاند.

روزنامه ایندیپندنت یکشنبه گذشته نوشت که یک نهاد تحلیلگر مس//تقل و خوشسابقه آم//ار ش//رکتکنندگان در ای//ن رایگیری را 3/6 میلیون نفر برآورد میکند. رهبر مخالفان جوان کش//ور، نامزد هوادار دولت و یک سرباز در میان کش//تهها هستند. نامزد کشته شده، ژوزه فلیکس پیندا، وکیل 39 سالهای است که به گفته یکی از مقامهای دولتی یکشنبهشب گذشته پیش از آغاز رایگیری در خانه خود به قتل رسیده است. حداقل سه نفر در ایالت غربی تاچیرا کشته ش//دند: دو نوجوان و یک سرباز گارد مل//ی. ریکاردو کامپوس، فعال سیاس//ی مخال//ف دولت در حزب اقدام دموکراتیک هم در جریان تظاهرات کشته شده است.

مخالفان رییسجمه//ور ونزوئال میگویند خش//ونتهای ناشی از انتخابات برگزارشده از طرف دولت برای ایجاد تغییرات قانون اساسی که با تحریم مخالفان روبهرو شده، دستکم 15 کشته برجای گذاشته است. مقامهای آمریکایی گفتهاند واشنگتن در حال بررسی تحریمهایی علیه کاراکاس است.

انرکی//ه کاپریلس، از رهب//ران و چهرههای سرش//ناش مخالف نیکالس مادورو، یکشنبه گذشته گفته 15 نفر در جریان خشونتهای س//اعتهای گذش//ته جان خود را از دس//ت دادهاند. دادستانی شمار قربانیان را هشت نفر و روزنامه الناسیونال 13 نفر اعالم کرده است. دستکم هفت نفر از اعضای گارد مالی ونزوئال نیز در جریان درگیریها و خشونتها زخمی ش//دهاند. بنا بر گزارشهای داخلی یک افسر پلیس هم در میان کشتهشدگان است. براساس بیانیه دفتر دادستانی کل ونزوئال، تعداد کشتهها از آغاز ناآرامیهای جاری از اوایل آوریل 125 مورد بوده است.

مخالف//ان رییسجمهور ونزوئال یکش//نبه گذش//ته و وقای//ع مربوط به آن را روز س//یاه توصیف کردهاند. یکشنبه گذشته با وجود ماهها مخالفتهای سیاسی داخلی و انتقاد شماری از سران و رهبران کشورهای همجوار ونزوئال و نیز اعتراضات و راهپیماییهای خیابانی، مادورو رایگیری مربوط به تشکیل مجلس موسسان را برگزار کرد. نهادی که قرار است قانون اساسی را بازبینی کند و از سوی مخالفان، هموار کردن راه بهسوی دیکتاتوری توصیف میشود. مادورو و هواداران او میگویند هدف از بازبینی قانون اساسی ایجاد صلح و آرامش در کشور است.

انتخابات یکش//نبه گذشته در حالی برگزار شد که مخالفان آن را تحریم کردهاند.

مخالفان در پارلمان ونزوئال صاحب اکثریت هستند. آنطور که شماری از خبرگزاریهای بینالمللی میگویند گروه بزرگی از شهروندان از رفتن پای صندوقهای رای خودداری کردند. برخی از حوزههای رایگیری که خبرنگاران از آنها بازدید کردهاند، عمال خالی بودند. شماری از کش//ورهای منطقه، از جمله کلمبیا و پاناما که میزبان پناهجویان ونزوئالیی هستند، اعالم کردهاند، نتیجه انتخابات را نمیپذیرند.

از س//وی دیگر رهبر حزب سوسیالیس//ت حاکم گفته اس//ت ش//مارش اولیه آرا نش//ان میدهد که شمار ش//رکتکنندگان بیسابقه بوده است.

در عین حال تنه//ا نامزدهای حزب حاکم در انتخابات مجلس موسسان شرکت کردهاند و قرار اس//ت از می//ان 5500 نفر، 545 نفر به بازبینی قانون اساسی مشغول شوند.

مادورو ش//نبه گذش//ته در یک سخنرانی تلویزیون//ی اعالم کرد هدف از تش//کیل نهاد تازه، نه تنها بازبینی قانون اساسی که در اختیار گرفتن اختیاراتی نامحدود در کشورداری است. او این انتخابات را انتخاب قدرتی، فراتر و باالتر از هر فرد توصیف کرده اس//ت. رییسجمهور ونزوئ//ال مخالفان خود را نیز تبهکارانی نامیده که سلولهای زندان در انتظار آنهاست.

طبق اعالم کمیس//یون انتخاب//ات ونزوئال، میزان مشارکت در انتخابات روز یکشنبه این کشور5/14 درصد بوده است. یکشنبه گذشته با ش//روع رایگیری معترضان ب//ه خیابانها ریختند که باوجود ممنوعیت دولتی علیه این گونه تظاهرات بود.

قان//ون اساس//ی ونزوئال پیشتر در س//ال 1999 و در دوران زمام//داری هوگ//و چ//اوز، رییسجمهور س//ابق این کشور بازنگری شده ب//ود. نیکالس م//ادورو که در دوران ریاس//ت جمهوری چاوز وزیر خارجه بود، پس از مرگ او در س//ال 2013 به ریاست جمهوری رسید. رییسجمهور ونزوئال که شدیدا به دلیل عدم مدیریت اقتصادی صحیح مورد انتقاد اس//ت، وعده داده که مجلس موسس//ان آرامش را به کشور بازگرداند اما منتقدان میگویند این اقدام تنها بر قدرت مادورو برای کنار زدن مخالفان خود منجر میشود.

همزمان گزارش ش//ده ک//ه ایاالت متحده در حال بررس//ی تحریمهای//ی علیه کاراکاس اس//ت و این تحریمها ممکن است به شکلی، بخش نفت ونزوئال که در کنترل دولت اس//ت را شامل شود. دولت دونالد ترامپ، قصد دارد تحریمهایی را اجرایی کند، که احتماال جلوی صادرات نفت ونزوئال به آمریکا را نمیگیرد، اما ممکن است جلوی فروش نفت سبک آمریکا به آن کشور را بگیرد. ونزوئال، نفت سبک آمریکا را با نفت س//نگین خود مخلوط کرده و سپس صادر میکند. آمریکا محکوم کرد

س//خنگوی وزارت ام//ور خارج//ه آمریکا در بیانی//های اعالم کرد: واش//نگتن برگزاری انتخابات مجلس موسس//ان در ونزوئال را که با هدف جایگزین ش//دن به جای مجمع ملی مش//روع این کش//ور و تضعی//ف حق تعیین سرنوش//ت مردم ونزوئال برگزار شد، محکوم میکند.

هدر نوئرت در ادامه تهدید کرد تحریمهای ق//وی و فوری علیه دولت مادورو اعمال کند. گفتنی است اتحادیه اروپا و کانادا هم برگزاری این انتخابات را محکوم کردهاند.

شبکه س//یبیاس آمریکا هم گزارش داد ک//ه نیکی هیلی نماینده آمریکا در س//ازمان مل//ل نیز در توئیتی ای//ن رویداد را انتخاباتی ش//رمآور توصیف کرد. این در حالی است که رییس شورای ملی انتخابات ونزوئال در نشستی خبری تصریح کرد: صلح و آرامش پیروز شد. اگر صلح و آرامش در ونزوئال پیروز شده، این به معنای پیروزی کل کشور است.

وی اف//زود: با وجود خش//ونت و تهدیدها علیه انتخابات مجلس موسسان، مردم ونزوئال توانس//تند نظر خود را ابراز کنند. براس//اس آمارهای رسمی اعالم شده، حدود 20 میلیون نفر برای انتخاب 545 عضو مجلس موسسان ونزوئال ثبتنام کرده بودند.

از طرف//ی نیکوالس مادورو یکشنبهش//ب گذشته در میان حامیانش در مرکز کاراکاس از برگ//زاری ای//ن انتخابات تمجی//د و اعالم پیروزی کرد. وی از حمایتها برای رس//یدن به صل//ح در ونزوئال قدردانی کرد و گفت که این یکی از باالترین ش//مار شرکتکنندگان طی انتخاباتها بوده است.

مادورو افزود: هشت میلیون نفر در بحبوحه تهدیدها در پای صندوقهای رایگیری حضور یافتند و رای دادند.

مردم ونزوئال درس دموکراسی دادند. وی از کشورهای آمریکای التین و حوزه کارائیب که از ونزوئال در برابر مداخلههای خارجی به وی//ژه مداخلههای واش//نگتن حمایت کرده، قدردانی کرد. مادورو با اشاره به موضعگیری اخی//ر دونالد ترامپ علی//ه انتخابات مجلس موسس//ان گف//ت: ما اهمیتی ب//ه حرفهای ترامپ نمیدهیم. ما برای آنچه مردم ونزوئال میگویند، اهمیت قائل هس//تیم. مادورو در ادامه از مخالفان خواس//ت تا به خش//ونتها پایان دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.