خطرافزایشرانتخواري

تاثیر كاهش نرخ سود بانکي بر تولید در آستانه تشکیل دولت دوازدهم؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تسنيم- وزارت صنعت، معدن و تجارت از فعاالن بخش معدن خواست مراقب شياداني كه با جعل عنوان كاركنان اين وزارتخانه اقدام به كالهبرداري ميكنند،باشند.

وزارت صنعت در كانال رسمي خود در تلگرام با هشدار به بهرهبرداران معادن اعالم كرده كه »مراقب شيادان باشيد«.

مطابق اين اطالعيه متاسفانه اخيرا افراد شيادي با جعل عنوان كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تماس با برخي از بهرهبرداران معادن از آنها در قبال انجام مقدمات دريافت وام بالعوض تقاضاي ارسال مدرك و دريافت پول كردهاند.

در همين رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمامي فعاالن بخش معدن درخواس//ت كرد، به منظور جلوگيري از تكرار و اس//تمرار اين اقدام سودجويانه هر گونه موارد مشابه را سريعا به حراست وزارتخانه يا حراست سازمانهايتابعهيامراجعامنيتياطالعدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.