نعمتزاده تسليم شد

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

خانه ملت- در حال حاضر با وجود اينكه كشور ما بهترين توليدكننده ش//كالت و شيريني در منطقه اس//ت و در اين حوزه صادرات نيز دارد ولي متاس//فانه شاهد واردات اين قيبل كاالها و بيسكوييت از اروپا هستيم. در همين خصوص رييس كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از ورود كاالهاي مشابه توليد داخل گفت: قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت تا خردادماه سالجاري گزارشي مبني بر كاالهاي توليد داخل به مجلس بدهد تا بعد از جمعبندي به بحث ممنوعيت واردات كاالهاي مشابه توليد داخل ورود كنيم. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه ممنوعيت ورود كاالهاي مشابه توليد داخل به كشور فراواني ميكند، گفت: همچنين باعث ميشود پس از بررسي كاالهاي توليد داخل و وارداتي از ورود كااليي كه مشابه آن با كيفيت خوب در كشور توليد ميشود جلوگيري كنيم. نماينده مردم كرمان و راور در مجلس با اشاره به اينكه از ورود آن دسته از كاالهايي كه مشابه آن در كشور توليدميشودوكيفيتآنازمتوسطبهباالستجلوگيريكنيم،اضافهكرد: واردات اين نوع كاالها در شرايط جنگ اقتصادي موجود بهنفع كشور نيست و خروج ارز كشور بهخاطر اين نوع كاالها با هيچ ادبياتي قابل توجيه نيست. بنابراينهدفازتهيهليستممنوعيتكاالهايمشابهتوليدمليجلوگيري ازاينگونهمسايلاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.