خصوصيسازي پاشنهآشیل دولت دوازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه در همین صفحه

امیر واعظيآش/تیاني*- چند روز بيش//تر ت//ا معرفي رس//مي كابينه دولت دوازدهم باقي نمانده است. پيشبينيها و شايعات درباره كابينه دولت دوازدهم بسيار استاماآنچهدرانتظارآنهستيم،كابينهاي هدفمند است كه در پي آن شاهد مشكالت دولت قبل نباشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.