فرمانده كم اختیار

گاليه جهانگیري از عدم استقالل كافي برای اجرای اقتصاد مقاومتي؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

عدم استقالل كافي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي حل مشكالت اقتصادي جهانگيري را به ستوه آورد. معاون اول ...

معاون اول رييسجمهور ابالغيه جديد دولت به منظور رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور را ابالغ كرد.

اسحاق جهانگيري تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تهاتر مطالبات شركتهاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم، توليدي آرين ماهتاب گستر، گروه صنعتي سپاهان، فولمن، كلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربالنت، تهيه و تدبيرسازان سرآمد از شركتهاي دولتي با بدهي همان شركتها به سازمانهاي خصوصيسازي و امور مالياتي كشور را ابالغ كرد. در بخشي از اين ابالغيه آمده است: مطالبات شركتهاي توسعه مولد نيروگاهي جهرم، توليدي آرين ماهتاب گستر، گروه صنعتي سپاهان، فولمن، كلرپارس، ساوت اصفهان پاورپالنت، تهيه و تدبيرسازان سرآمد از شركتهاي دولتي با بدهي همان شركتها به سازمانهاي خصوصيسازي و امور مالياتي كشور به شرحي كه در جدول آمده است به مبلغ يك هزار و سيصد و پنجاه و دو ميليارد و نهصد و هشتاد و چهار ميليون و سيصد و هفت هزار و ششصد و سي و نه ريال تهاتر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.