دولت بدون زن

دست نیمی از جامعه از كابینه كوتاه میشود؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ملیحه اسناوندی،س/با محسنی نژادحض//ور زنان در كابينه دول//ت دوازدهم يكی از مهمترين مطالبات مردم در ...

ملیحه اسناوندی،س/با محسنی نژادحض//ور زنان در کابینه دول//ت دوازدهم یکی از مهمترین مطالبات مردم در حمایت از روحانی درانتخابات69بود.بااینحالروحانیاینروزها برای چینش مردان از میان جریانهای اعتدالگرا و اصالحطلب در کابینه خود با مشکالت زیادی روبهرو است و فشارهای زیادی را تحمل میکند تا جایی که بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید از لیس//تهایی که از ترکیب کابینه جدید منتشر شده، ابراز نگرانی کرد. بعد از فشاری که م//ردان اصالحطلب و اصولگرا برای قرار گرفتن در کابین//ه دولت دوازدهم بر رییسجمهور وارد کردند، این ب//ار روحانی با انبوهی از مطالبات و خواستههای زنان برای حضور در کابینه مواجه است. رییسجمهور در وعدههای انتخاباتی خود از زنان دفاع کرده بود و این توقع را ایجاد کرد که زنان در میان فهرست وزرای او خواهند بود. این موضوعآنقدربرایزناناهمیتداشتکهیکشنبه در نشستی به واکاوی ضرورت حضور زنان وزیر در کابینه دوازدهم پرداختند و از روحانی خواستند نگ//ذارد حداقل حضور زنان در کابینه به عنوان معاونت از آنها دریغ شود.

در تیرماه گذش//ته الهام امینزاده، دس//تیار وی//ژه رییسجمهور در امور حقوق ش//هروندی درباره حضور زنان در کابینه گفته بود: در دولت یازده//م غی//ر از معاونت زن//ان، مدیران بخش حقوقی، محیطزیس//ت و میراث فرهنگی، زن بودند اما برای دولت دوازدهم این تصمیم وجود دارد که گزینههای زن را برای وزارتخانهها برای رای اعتم//اد به مجلس معرف//ی کنند که برای وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم محتملتر است. اما شنیدهها حاکی از آن است که خبری از وزارت زنان در دولت روحانی نخواهد بود و تنها بای//د به جایگاه معاونت در دولت او آن هم نه به پررنگی دولت یازدهم بسنده کرد. الهام امینزاده در جدیدترین گفتوگوی خود با رسانهها مطرح کرده که احتماال وزیر زن در کابینه بعدی حضور نخواهد داش//ت. او که به عنوان معاون حقوقی رییسجمهورتا22 تیرماهسالگذشتهدردولت یازدهم همراه روحانی بود و حاال هم در س//مت دستیار رییسجمهور در امور شهروندی فعالیت میکند، در این اظهارات گفته است: آنچه مسلم اس//ت، به احتمال زیاد زنان برای وزارت نباشند اما احتمال دارد در روزهای آتی این مس//اله نیز تغییر کند. البته امی//نزاده در بخش دیگری از حرفهایش درباره حض//ور چهار زن در کابینه یازدهم هم اعالم کرده بود: فعال پست معاونتها خالی اس//ت و رییسجمهور ب//رای آن تصمیم نگرفتهاند و قرار ش//ده بعد از بررسی رزومههای مختل//ف تصمیمگیری کنن//د. در همین زمان پروانه مافی، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلیمجلسدهمبااظهارنظرهاییغیرمستقیم اعالم کرده خبری از زنان در کابینه خواهد نبود؛ مس//الهای که با ح//وادث چندروز اخی//ر درباره کابینه چندان هم عجیب نیست. این نماینده در اظهارنظرهایی گفته اس//ت: رایزنیهایی صورت گرفته اس//ت که حداقل 20 مدیر زن در سطوح مدیریتی باال داشته باشیم، یادمان باشد داشتن چندین مدیر زن در کابینه و دولت بهتر از حضور یک وزیر زن است.

با این شرایط به نظر میرسد روحانی همچون گذشته زنان را در سمت معاون ابقا خواهد کرد. در روزهای گذشته تالشهای بسیاری برای حمایت از شهیندخت موالوردی، معاون رییسجمهور ایران در امور زنان و خانواده انجام شد. طرفدارانی که خواهان ابقای او در این س//مت بودند، با راه انداختن هشتگهایی تالش کردند روحانی را از تغییر جایگاه او منصرف کنند. مشخص نیست ای//ن تالشها تا چه اندازه اثرگذار بوده اس//ت با این ح//ال موالوردی اعالم کرد: بدون ش//ک با توجه به صحبتهای مطرحشده در کابینه دولت دوازدهم حضور خواهم داشت اما دیگر قرار نیست در معاونت امور زنان حاضر شوم و با این معاونت خداحافظی خواهم کرد. با این حال برخی اخبار غیررسمی میگوید او قرار است به عنوان دستیار رییسجمهور در امور حقوق شهروندي عهدهدار مسوولیت شود. قرار است سازمانی در این زمینه ایجاد شود و او مسوولیت این سازمان را برعهده گیرد. در کنار آن الهام امینزاده که گمانهزنیها از حضور او در کابین//ه به عنوان وزیر آموزش و پرورش خبر میدادند هم اعالم کرد در س//مت خود به عنوان دس//تیار ریی//س جمهور در امور حقوقشهروندیباقینمیماند.امادرکنارروحانی در دولت آینده حضور خواهد داشت.هرچند بعید است که به عنوان وزیر انتخاب شود. وی در این باره افزود: آق//ای رییسجمهور نگاه فراجناحی دارن//د و با توجه به تجربه و تخصصی که داریم، ایشان رویکردشان مثبت است اما اینکه در کجا باشم، هنوز به طور قطعی معلوم نیست. معصومه ابتکار، رییس س//ازمان حفاظت محیطزیست کش//ور هم یکی از گزینههای جدی وزارت بود که او را برای وزارت علوم پیش//نهاد میدادند اما با گفتههای امینزاده احتماال حضور او در کابینه منتفی اس//ت. او که به عنوان رییس س//ازمان محیطزیست عملکرد درخشانی داشته حاال باید منتظررسیدنبهسمتدیگریباشد.شنیدههای غیررس//می حاکی از آن اس//ت که او در جایگاه موالوردی به عنوان معاون رییسجمهور در امور زنان خواهد نشست.

سیدهفاطمه حسینی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه روند جهانی مش//ارکت سیاسی زنان در س//ال 2017 کند ارزیابی ش//ده، یادآور شد: در ابتدای س//ال میانگین حضور زنان در سمت وزارت با 732 وزیر زن، 18/3 درصد بوده و اروپا در این می//ان باالترین میانگین حضور زنان در کابینه را داشته اس//ت. وی با اشاره به اینکه در کشورهای بلغارستان، فرانسه، نیکاراگوئه، سوئد و کان//ادا باالی 50 درصد وزرایش//ان از خانمها هس//تند، افزود: پایین بودن سرعت حرکت به س//مت عدالت جنسیتی نشاندهنده این است که صدای زنان آنطور که باید در دنیا ش//نیده نمیشود. ما معتقدیم که برای توسعه متوازن باید بر اساس قانون برنامه ششم به دنبال عدالت پایدار جنسیتی باشیم و برای برقراری آن مشارکت فعال زنان در راهبری جامعه و حضور موثر در عرصههای تصمیمسازیکالنراضروریمیدانیمومعتقدیم این امر نیاز به اقدام مش//ترک دولت، مجلس و جامعه مدنی دارد.

نماینده م//ردم تهران در مجلس اضافه کرد: در کشورهای منطقه وکشورهای عربی میانگین حض//ور زن//ان در کابینه 9/7 درصد اس//ت. در کشورهایی مثل پاکستان، آذربایجان و عربستان تا ابتدای سال 2017 هیچ زنی در کابینه نبوده و تونس با 23/1 و امارات با 26/7 درصد باالترین نرخ حضور زنان در کابینه را داشتهاند. در ترکیه ه//م با یک وزیر زن یعنی 3/8 درصد کابینه در اختیار زنان بوده است.

حسینی ادامه داد: در سال 2017 برای اولین بار وزارتخانههای محیطزیست و منابع طبیعی از منظرحضوروزیرزنبهمیزان03درصددرصدر بودن//د، در حالی که قبل از این رتبه اول حضور زنان در وزارتخانههای حوزه امور زنان و خانواده بوده اس//ت. در حال حاضر امور اجتماعی رتبه دوم و خانواده و زنان رتبه سوم و چهارم، آموزش رتبه پنجم و مسائل فرهنگی رتبه ششم دارند و آخری//ن رتبه به لحاظ حضور وزیر زن در وزارت اطالعات است.

وی همچنین ادامه داد: ایران با حضور سه زن در کابینه )معاونان رییسجمهور( رتبه 139 از 174 کشور را با 9/7 درصد حضور زنان در کابینه دارد اما با توجه به اینکه در آستانه معرفی کابینه دوازدهم هستیم انتظار داریم روحانی در مسیر تحقق عدالت پایدار جنسیتی گامهای محکمی در راستای تقویت حضور زنان در کابینه دوازدهم بردارد چراکه تصمیم ایشان نشاندهنده شنیده شدن صدای زنان در کابینه خواهد بود. زنانپاکدستترهستند

اش//رف بروج//ردی، فع//ال سیاسیاصالحطلبدرگفتوگو با »جهان صنعت« دیدگاه خود را در خص//وص اهمیت حضور زنان در کابینه دوازدهم تشریح کرد و گفت: درخواس//ت ما برای حضور زنان در کابینه جنسیتی و سهمخواهی نیست به هر حال ما زنان نیمی از جامعه هستیم و 60 درصدمان در عرصههای آموزش عالی حضور داریم. مساله این اس//ت که بسیاری از زنان شایستگی این را داشتند که به پستهای میانی دست پیدا کنند و خیلی هم درخشیدند و فعالیت آنان مورد تقدیر بسیاری از مقامات کشوری هم قرار گرفته است. با توجه به اینکه زنان در عرصههای مختلف کشور فعالیت داشتند باید این توانمندیشان دیده شود این برای دولت دوازدهم یک فرصت اس//ت تا از زنان استفاده کند. وی تاکید کرد: آقایون نیز به ما تاکید داشتند که حضور زنان در کابینه دولت دوازدهم این فرصت را به دولت میدهد تا بیشتر با فساد مقابله کند و فعالیت شفافتری داشته باشد. به هرحال زنان ثابت کردند که پاکدستتر هس//تند لذا باید مس//اله حضور زنان در عرصه پستهای کالن که در قانون برنامه ششم توسعه ب//ا همراهی دولت روحانی به تصویب رس//یده، شایستهساالری و عدالت جنسیتی مالک حضور در پستهای کالن باشد.

وی در پاس//خ به این س//وال که با توجه به اینکه رییسجمهور بارها بر حضور زنان تاکید داشتهاند چرا طبق گمانهزنیها حضور زنان در دولت جدید روحانی مستمر نیست، گفت: بعید به نظر میرسد آقای روحانی تحت فشار باشد. با توجه به اینکه زنان توانمندی در کشور داریم ک//ه پابه پای آقایان میتوانند کار کنند دلیلی وجود ندارد که ایشان تحت فشار قرا بگیرد. وی ادامه داد: م//وردی که برای خانمها مخصوصا زنان نماینده مردم دردناک است، این است که ظاهرا قرار نیست آقای روحانی از حضور زنان در کابینه استفاده کند اما امیدواریم دولت آقای روحان//ی به عهد خود در خصوص حضور زنان درعرصههای مختلف کشور پایبند بماند.

این فعال سیاسی در نشست واکاوی ضرورت حض//ور زنان وزیر در کابین//ه دوازدهم نیز به نظرات امام خمینی)ره( در مورد مشارکت زنان اشاره کرد و گفت: امام)ره( هم تاکید میکنند که به حفظ نظام نیازمند آن است که همه وارد عرصه ش//وند و زنان هم میتوانند وارد قدرت سیاس//ی ش//وند. زنان در ایران تالش کردند که انگیزه مش//ارکت خود را افزایش دهند اما نتیجهبخش بودن این تالشها نیازمند اقدامات ریشهای است. اول اینکه باید پارادوکس فعالیت اجتماعی زنان را با نقش خانوادگی حل کنیم و دوم اینکه برای دیده ش//دن در احزاب باید زنان خودشان حزب سیاسی ایجاد کنند و وارد جریانسازی شوند. وی خاطرنشان کرد: اولین گام این اس//ت که زنان حتی با خطاهایی که ممکن اس//ت مرتکب شوند، در عرصه جامعه حضور یابند و اعتماد بهنفس الزم را بهدس//ت آورن//د. اگر موض//وع حضور زن//ان در کابینه را مطرح میکنیم، بهواس//طه پاس//خگویی به نیازهای بخش عظیمی از جامعه است که نیاز به دیدهشدن دارند و ما منتظر این هستیم که ببینیم باالخره دولت در معرفی کابینه خود چه تصمیمهایی خواهد گرفت.

ب//ه هرحال حس//ن روحانی ب//ا انبوهی از مطالبات و خواس//تههای اقشار مختلف کشور روبهرو است و البته حجم گسترده این مطالبات بیدلیل نیست چرا که او با رای باالیی به عنوان منتخب مردم معرفی شده و باید خود را متعهد به اجرای مطالبات اقشار مختلف جامعه کند. هر چند این روزها روحانی تحت فشار گروهها و برآورده شدن انتظارات جریانهای مختلف برای حضور در کابینه است اما باید صدای زنان که این روزها با برگزاری کمپینهای مختلف مطالب//ات خود را از روحان//ی برای حضور در کابینه حداقل در سطح معاونت مطرح میکنند را بشنود و اگر عملکردشان در سطح معاونت مطلوب بوده در این دوره نیز با حضور آنان به وعدهه//ای خود تحقق ببخش//د. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تابوی حضور زنان در وزارتخانه در دولت قبلی شکس//ته شده اما این چالش جدی همچنان در ساختار سیاسی ایران وجود دارد و این در حالی است که زنان کشور همچنان خواستار این هستند که موانع سیاسی حضور و مشارکت آنان در عرصههای مختلف کشوری برداشته شود.

البت//ه این روزه//ا گمانهزنیهای مختلفی ب//رای حضور افراد محافظ//هکار و عدم حضور زنان در کابینه وجود دارد و به نظر میرسد این حاشیهها تا روز رای اعتماد ادامه داشته باشد ام//ا بدانیم حتی اگر زنان وارد کابینه روحانی و وزارتخانه ش//وند، یکشبه ره صد ساله طی نمیشود و حتی تبعیض جنسیتی برای همیشه برداشته نمیشود.

حضور زنان در کابینه مخصوصا معرفی زن به عنوان وزیر امری زمانبر اس//ت که نیازمند جلب اعتماد اقش//ار مختل//ف جامعه به زنان اس//ت. با این حال آنچه اهمیت دارد عملکرد اعض//ای کابینه چه وزرای مرد وزن و یا حتی حضور جریان سیاس//ی مختلف برای پیشبرد اهداف دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.