دولتها و پرسشهاي بنیادي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدهدایتي-تاريخمعاصرماسرشاراست از آسيبشناسيها درباره علل ...

ایسنا- نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که برای تقویت دیپلماس//ی اقتصادی، دو کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی جلساتی را تشکیل دهند تا در صورت لزوم قوانینی را اصالح کرده و هماهنگیهای الزم را به وجود آورند. کمال دهقانی دیپلماسی اقتصادی را موضوع مهمی در شرایط فعلی دانست و گفت: همه دستگاهها به خصوص وزارت خارجه باید فعاالنه در ارتقای دیپلماسی اقتصادی فعالیت کنند ولی متاسفانه عملکردها در کشورمان جزیرهای و بخشینگری است. وی توضیح داد: وزارت خارجه باید هماهنگیهای الزم را برای صدور خدمات و ورود سرمایهگذاران خارجی و گردشگران در کشور انجام دهد. در صورت نیاز نیز مجلس این آمادگی را دارد که با تصویب قوانینی موانع را از سر راه وزارت خارجه بردارد چون معتقدیم به میزان تقویت بنیه دفاعی باید به ارتقای دیپلماسیکمکشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.